Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Terminale płatnicze i procedury od 1.01.2022

16.12.2021 r.

W związku z pojawiającymi się kontrowersjami związanymi z obowiązkiem instalacji terminali płatniczych od 1 stycznia 2022 roku chciałbym uściślić i doprecyzować to zagadnienie.

Nowy obowiązek, o którym mowa powyżej, zostanie nałożony na podstawie art. 19a ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 162). Zgodnie z powołanym przepisem przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814). Obowiązek ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych).

Cytowany przepis mówi o umożliwieniu konsumentowi zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego. Instrument płatniczy to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Zatem przedsiębiorca musi posiadać terminal płatniczy albo uzgodniony zbiór procedur, przepis nie nakłada obowiązku posiadania terminala płatniczego w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada wspomniany uzgodniony zbiór procedur. Zbiór procedur może opisywać np. możliwość zapłaty:

  • poprzez udostępnienie konsumentowi komputera celem dokonania przelewu,
  • akceptację płatności za pomocą aplikacji w telefonie (przelew na telefon).

W zakresie procedur w lepszej sytuacji są przedsiębiorcy zawierający pisemne umowy z konsumentami, gdyż w umowie można zapisać w jaki sposób, bezgotówkowo, konsument może dokonać zapłaty. Moim zdaniem zbiór procedur może również zostać okazany konsumentowi (np. przez wywieszenie stosownej informacji w punkcie sprzedaży) z adnotacją, że konsument dokonując zakupu akceptuje procedury obowiązujące u sprzedawcy.

Należy również pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy zainstalują lub mają zainstalowane terminale oraz używają kas on-line będą zobowiązani, od 1 lipca 2022 roku, do zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

Opisywane zagadnienie jest czymś zupełnie nowym i nie ma żadnych sensownych opracowań czy komentarzy w tym zakresie. Dopiero przyszłość pokaże jakie będzie podejście organów administracyjnych do tego problemu. Nie ma wątpliwości, że instalacja terminala będzie najbezpieczniejszym dla Państwa rozwiązaniem.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan