Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

Doradztwo podatkowe:

Udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami zgodnie z prawem, wiedzą i etyką zawodową.


Sporządzanie zgłoszeń, zeznań i deklaracji w zakresie:

podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych; doradztwo dotyczące obowiązków podatkowych w związku z otrzymaną pożyczką, darowizną, zniesieniem współwłasności czy nabyciem spadku.


Reprezentowanie przed organami celnymi w zakresie:

wszelkich procedur dotyczących obrotu towarami akcyzowymi, np. rejestracja podmiotu jako podatnika podatku akcyzowego, sporządzanie wniosków o zabezpieczenie akcyzowe, wniosków o wydanie banderol podatkowych i legalizacyjnych, zgłoszeń o palnowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych, wniosków o uzyskanie statusu zarejestrowanego odbiorcy wyrobów akcyzowych, deklaracji akcyzowych.


Prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego:

do prowadzenia tej ewidencji zwanej ewidencją przychodów są zobowiązani podatnicy korzystający z opodatkowania w formie przewidzianej ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami).


Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

księgi rachunkowe prowadzą spółki handlowe, osób fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie:

  • jednostki budżetowe,
  • gospodarstwa pomocniczych jednostek budżetowych,
  • zakłady budżetowe,
  • fundusze celowe niemające osobowości prawnej jak też wiele innych podmiotów.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku (Dz. U. 152, poz. 1475 z późniejszą zmianą). Do jej prowadzenia zobowiązani są podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 14, poz. 176 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) zarówno ci, którzy wybrali podatek liniowy jak i ci, którzy płacą podatek według skali podatkowej.


Przepisy podatkowe nakładają na podatników obowiązek prowadzenia wielu innych ewidencji:
  • rejestry VAT - niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT,
  • ewidencja środków trwałych - kosztem uzyskania przychodu są wyłącznie odpisy amortyzacyjne dokonywane na podstawie prawidłowej ewidencji,
  • ewidencja wyposażenia - służy do ewidencjonowania składników majątku niebędących środkami trwałymi, których wartość przekracza 1.500,00 zł,
  • karty przychodów pracowników - muszą być prowadzone przez podatników dokonujących wypłat wynagrodzeń m.in. z tytułu stosunku służbowego pracy.

Rozliczenia z ZUS:

sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich deklaracji rozliczeniowych do ZUS, rejestrowania i wyrejestrowywanie osób ubezpieczonych i płatników składek za pomocą programu PŁATNIK oraz platformy usług elektronicznych ZUS PUE.


Medycyna pracy:

Rekomendujemy wykonanie badań medycyny pracy zgodnie z przepisami. W tym zakresie współpracujemy z Poradnią Medycyny Pracy POST MEDICAL