Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Działalność nieewidencjonowana

02.08.2018 r

W ustawie z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 646), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności, zostało wprowadzone, w art. 5, pojęcie działalności nieewidencjonowanej. Działalność nieewidencjonowana to taka działalność, która nie stanowi działalności gospodarczej, wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to jest kwoty (w 2018 roku) 1.050 zł.

Osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną nie musi wpisywać się do CEIDG, zgłaszać do ZUS lub urzędu skarbowego, a za wykonane czynności wystawia rachunki.

Nabywając towary lub usługi od takiej osoby nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy. Osoba wykonująca taką działalność, po zakończeniu roku, w składanym zeznaniu wykazuje przychody z działalności nieewidencjonowanej jako przychody z innych źródeł i dopiero wtedy płaci od tych przychodów lub dochodów podatek.

W przypadku przekroczenia granicznej, miesięcznej kwoty przychodów osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną ma 7 dni na dokonanie zgłoszenia w CEIDG.

Rachunki, które mogą Państwo otrzymać od osób wykonujących działalność nieewidencjonowaną będą stanowiły koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że zakup (towaru lub usługi) będzie związany z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem Waszego źródła przychodu oraz pod warunkiem, że poniesiony koszt nie został wymieniony w ustawowym katalogu wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Należy również pamiętać o tym, iż nabywając usługi, które są świadczone w ramach zlecenia od własnego pracownika wykonującego działalność nieewidencjonowaną będziemy zobowiązaniu do zapłaty składek ZUS od takiego wynagrodzenia nawet, jeżeli zakres świadczonych usług nie pokrywa się z zakresem obowiązków wykonywanych przez pracownika na podstawie umowy o pracę, co wynika z treści art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1778 z późniejszymi zmianami).

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.
Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan