Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Kasy rejestrujące w 2015

03.12.2014 r

Niniejszy biuletyn jest skierowany przede wszystkim do tych z Państwa, którzy dokonują sprzedaży (towarów lub usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a do tej pory nie mają kasy bądź kas rejestrujących (fiskalnych).

Zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (publikacja w Dz. U. 1544). Rozporządzenie to rozszerza znacznie krąg podatników, którzy będą musieli w 2015 roku zainstalować kasy.

Ze zwolnienia z obowiązku instalowania kas czyli prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących w 2015 roku nie będą mogli skorzystać, bez względu na wysokość obrotu podatnicy:

 • Dokonujący dostawy:
  • gazu płynnego,
  • części do silników (PKWiU 28.11.4),
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • Świadczący usługi:
  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  • doradztwa podatkowego,
  • związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
   • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
   • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Wytłuszczoną czcionką zostały oznaczone te czynności, które przed 2015 rokiem nie powodowały "automatycznego" wyłącznie ze zwolnienia z obowiązku ewidencji, natomiast każdy, kto wykonuje takie czynności począwszy od 1 stycznia 2015 roku automatycznie traci prawo do zwolnienia. Utrata tego prawa następuje z dniem 1 marca 2015 roku. Oznacza to, że ci podatnicy muszą zainstalować kasy rejestrujące najpóźniej do tego dnia. Należy również pamiętać o powiadomieniu urzędu skarbowego o ilości i miejscu instalacji kas rejestrujących, co musi nastąpić najpóźniej w dniu fiskalizacji pierwszej kasy. Zawiadomienie to jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z odliczenia (ulgi) związanej z zakupem kasy. Ulga ta wynosi 90% wartości kasy netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Podatnicy, którzy zostali wyłączeni ze zwolnienia z obowiązku ewidencji od 1 stycznia 2015 roku ze względu na rodzaj działalności muszą zainstalować jednocześnie kasy we wszystkich miejscach, w których przyjmowane są należności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnicy ci nie mają możliwości skorzystania z przepisu umożliwiającego instalowanie miesięcznie 1/5 ilości kas w zaokrąglenie do pełnych liczb całkowitych w górę.

Korzystną zmianą jest wyłącznie z kwoty limitu (20.000 zł) obrotu, który powoduje utratę prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wartości obrotu z tytułu dostawy środków trwałych i nieruchomości.

W przypadku podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjowania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, a nowe przepisy takie prawo by im dawały (sytuacja może dotyczyć np. podatników dokonujących dostawy środków trwałych) muszą oni zainstalować kasy zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Znika zwolnienie z obowiązku ewidencjowania dla podatników, którzy całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowali fakturami, lecz nie wystawili ich w poprzednim roku więcej niż 50 i nie mieli więcej niż 20 odbiorców. Podatnicy ci musza zainstalować kasy od 1 marca 2015 roku.

Arkadiusz Sebastjan