Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok

09.01.2018 r

Jednorazowa amortyzacja - z 3.500 zł do 10.000 zł wzrosła kwota wartości początkowej środków trwałych, od których można dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Wydatki na ulepszenie środka trwałego – z 3.500 zł do 10.000 zł wzrosła kwota wydatków w roku podatkowym na ulepszenie lub modernizację środka trwałego, którą możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Zaliczki na podatek dochodowy do 1.000 zł – jeżeli zaliczka na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub z najmu rozliczanego na zasadach ogólnych za dany miesiąc lub kwartał nie przekracza 1.000 zł nie trzeba jej regulować. Pamiętać jednak należy, że metoda liczenia zaliczki na podatek nie uległa zmianie, a co za tym idzie suma wpłaconych zaliczek w roku podatkowym raczej nie ulegnie zmianie, a jedynie będą one opłacane rzadziej.

Kwota wolna od podatku wyniesie 8.000 zł. Nie uległy jednak zmianie progi podatkowe, a zatem do kwoty dochodu 85.528 zł stawka podatku wynosi 18%, natomiast powyżej tej kwoty stawka podatku wynosi 32%.

Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, w postaci:

  1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:

    • centrum handlowe,
    • dom towarowy,
    • samodzielny sklep i butik,
    • pozostały handlowo-usługowy,
  2. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy - wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10.000.000 zł.

Z 760 zł do 2.000 zł wzrosła kwota zwolnienia z podatku dochodowego wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług.

Z 380 zł do 1.000 zł wzrosła kwota objęta zwolnieniem dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dalej ze zwolnienie nie korzystają bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zmian jest zdecydowanie więcej i dotyczą one między innymi opodatkowania spółek kontrolowanych, opodatkowania papierów wartościowych, jednakże ich szczegółowe omówienie wykracza poza informacyjny zakres niniejszego biuletynu i dotyczy (najczęściej) bardzo wąskich grup podatników.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.
Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan