Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w podatkach dochodowych 2016

05.01.2016 r

2016 rok niesie ze sobą zmiany także w podatkach. Poniżej zostaną omówione najistotniejsze z nich, w zakresie podatków dochodowych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które skupiają się wokół następujących zagadnień:

 1. Obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty.

  Do tej pory zmniejszeniu ulegały kwoty wynikające z faktur niezapłaconych w terminie. Od 1 stycznia przepisy regulujące ten obowiązek zostaną uchylone, a co się z tym wiąże podatnicy nie będą zobowiązani do korygowania kosztów ze względu na nieuregulowane zobowiązania. To wyłączenie dotyczyć ma wszystkich kosztów, dla których 1 stycznia 2016 roku upłynął termin. Podatnicy będą mieli możliwość zwiększenia kosztów w nowym roku o te zobowiązania, które zostaną uregulowane, a wcześniej z uwagi na upływ terminu zostały odjęte. Należy jednak zwrócić uwagę, że uchylenie omawianych przepisów dotyczy podatków dochodowych, tak więc nie zwalnia z obowiązku dokumentowania dokonanych zapłat, gdyż korekta naliczonego podatku VAT nadal obowiązuje, jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane w 150 dni od upływu terminu płatności.

 2. Zasady korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów – faktury korygujące.

  Do końca 2015 roku nie było jasnych przepisów określających zasady korygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. W ślad za orzecznictwem sądów administracyjnych przyjmowało się, że kwotę wynikającą z faktury korygującej ujmujmy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Nowe przepisy wprowadzają odmienne uregulowanie. O ile korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, dokonuje się jej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Co do zasady obowiązywać będzie zasada bieżącego korygowania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów. Omawiane przepisy będą mieć zastosowanie także do korekt przychodów osiągniętych i poniesionych kosztów przed dniem 1 stycznia 2016 r. wyjątkiem od tej reguły będą korekty w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania na ryczałt – wtedy obowiązywać będzie korekta "wsteczna", tj. w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją działalności bądź zmianą formy opodatkowania. Podobnie w przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką – korygujemy wstecz.

 3. Obowiązek zawiadomienia organów podatkowych o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  Do końca 2015 roku podatnicy nie byli zobowiązani do informowania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od stycznia 2016 roku taki obowiązek zostanie nałożony na tych, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo prowadzili księgi rachunkowe. Zawiadomienie będzie można złożyć w formie samodzielnego pisma, a także na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w ramach wniosku CEIDG-1. Termin do zawiadomienia organu podatkowego upłynie po 20 dniach od dnia założenia księgi.

 4. Ulgi związane z obejmowaniem dzieci pracowników opieką

  Ulga znajdzie swoje zastosowanie w przypadku obejmowania dzieci pracowników opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna oraz uczęszczania dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

  • zwolnienia od podatku - funduszu świadczeń socjalnych. W takim przypadku nie obowiązuje limit kwotowy. Jeśli natomiast świadczenie nie będzie finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to zwolnienie z podatku dochodowego będzie ograniczone do kwot:

   • 400 zł – w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka czy klubu dziecięcego,
   • 200 zł – w przypadku uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.
  • koszty uzyskania przychodów - zostały dodane przepisy pozwalające na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez pracodawców wydatków utworzenia oraz prowadzenia zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. O ile wydatki na wytworzenie wyżej wymienionych placówek będą zaliczone w koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości (bez limitu kwotowego), to dla wydatków ponoszonych na prowadzenie został określony limit w kwotach:

   • 400 zł – dziecko pracownika uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego,
   • 200 zł – dziecko uczęszczające do przedszkola.

   Dodatkowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można wydatki poniesione przez pracodawcę z tytułu dofinansowania pracownikom wydatków związanych z objęciem dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Ta możliwość również jest limitowana w następujący sposób:

   • do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, oraz
   • miesięcznie do kwoty 400 zł (opieka sprawowana przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka czy klubu dziecięcego); 200 zł (uczęszczanie dziecka do przedszkola).

W razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu.
Arkadiusz Sebastjan