Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2015 roku

20.11.2015 r

Pragnę zwrócić uwagę na zmiany jakie dokonały się na gruncie ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2015 roku. Pierwsza ze zmian daje możliwość w przypadku pobrania wpłat (zaliczek) ustalić datę uzyskania przychodu w podatku dochodowym w momencie otrzymania wpłaty. Przepis nie dotyczy jednak wszystkich podatników, gdyż należy spełnić dwa podstawowe warunki:

  1. dotyczy wyłącznie przychodów podlegających ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a więc dostaw towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  2. należy również zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu rozliczania w terminie do 20 stycznia, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zawiadomienie o wyborze ustalania daty powstania przychodu obejmuje również lata następne. Aby zrezygnować z tego sposobu, należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji w terminie do 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym podatnik korzystał z tego sposobu. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników.

Druga zmiana w podatku dochodowym dotyczy zwolnień. Ustawodawca wprowadził zapis mówiący, że wolna od podatku jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem. Pojęcie autobusu należy odnieść do ustawy o ruchu drogowym, gdzie jest to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Pozostając w temacie środków transportu, na podkreślenie zasługuje zmiana dotycząca wysokości przychodów pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Do końca 2014 roku przychód ustalany był na zasadach ogólnych, tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw. Od stycznia 2015 roku wprowadzono stawki ryczałtowe w wysokościach:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Przy czym, w razie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwoty 250 zł ( tj. 8,33 zł za każdy dzień), odpowiednio 1/30 kwoty 400 (13,33 za każdy dzień). Jeżeli natomiast świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy miesięczną stawką ryczałtową a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Powyżej opisana nowelizacja odnosi się tylko do pracowników osiągających przychody ze stosunku pracy. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), zastosowanie mają zasady ogólne, tj. przychód określamy na podstawie cen rynkowych.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Arkadiusz Sebastjan