Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w podatkach w 2017 roku

06.10.2016 r

Na rok 2017 szykują się zmiany w podatkach. Poniżej krótkie omówienie tych zmian, które już zostały uchwalone, a więc na pewno wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku. Rząd planuje jeszcze wiele innych zmian, szczególnie w zakresie podatku od towarów i usług ale o nich napiszę po ich uchwaleniu.

 1. Minimalna stawka godzinowa.

  Pojęcie "minimalnej stawki godzinowej" zostało wprowadzone do ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lecz dotyczy wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia. Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

  Od 1 stycznia przyszłego roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 13 zł brutto. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia powinna być tak skalkulowana, aby wynagrodzenie za każdą przepracowaną godziną nie było niższe niż 13 zł. Zasada ta dotyczy zarówno zleceniobiorców wykonujących zlecenie nie w ramach działalności gospodarczej jak i tych, którzy takie zlecenie wykonują w ramach działalności gospodarczej i nie zatrudniają przy tym pracowników i osób na umowę zlecenie (przedsiębiorcy działający w ramach "samozatrudnienia").

  Wspomniana wyżej ustawa zawiera również przepis karny. Zgodnie z nim kto wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę (z umowy o pracę).

  Począwszy od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (z umowy o pracę) będzie wynosiło 2.000 zł brutto.

 3. Nowa, niższa stawka podatku od osób prawnych

  Część podatników podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła płacić od stycznia 2017 roku podatek według obniżonej do 15% stawki podatkowej (dotychczas była jedna stawka dla wszystkich - 19%). Z tego przywileju będą mogli korzystać mali podatnicy, to znaczy podatnicy u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Limit ten wyrażony w złotówkach na 2017 rok wynosi 5.157.000 zł. Stawka podatkowa w wysokości 15% nie będzie miała zastosowania do podatników (osób prawnych) powstałych w wyniku przekształcenia (w tym przedsiębiorstwa osoby fizycznej), połączenia lub otrzymania aportu w postaci przedsiębiorstwa.

 4. Limit płatności gotówkowych do 15.000 zł.

  Zmianie ulega również limit, do którego, w ramach transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, jest możliwa płatność gotówką. Do końca bieżącego roku limit ten wynosi 15.000 Euro. Limit dotyczy jednej transakcji. Naruszenie tego przepisu będzie skutkowało nieodwracalnym wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodu nadwyżki ponad 15.000 zł.

  Przykład 1.
  Wartość transakcji wynosi 18.000 zł i w całości została uregulowana gotówką. Z kosztów uzyskania zostanie wyłączona kwota 18.000 zł.

  Przykład 2.
  Wartość transakcji wynosi 18.000 zł. Przelewem uregulowano 16.000 zł, gotówką 2.000 zł. Z kosztów uzyskania przychodu zostanie wyłączona kwota 2.000 zł. Powyższe przykłady opierają się na literalnym, gramatycznym brzmieniu przepisu. Spotkałem się również z odmiennym rozumieniem ustawowego zapisu. Jak będzie praktyka, pokaże czas. Oczywiście, niezwłocznie Państwa o tym poinformuję.

  Niestety, przepis nie został sformułowany precyzyjnie i jego literalne brzmienie wskazuje, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu nastąpi również wówczas, gdy dojdzie do wzajemnego potrącenie należności i zobowiązań (kompensata). Mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów dokona korzystnej dla podatników wykładni tego przepisu i kompensaty znowu staną się sposobem regulowania zobowiązań, który nie przynosi negatywnych skutków dla podatników na gruncie prawa podatkowego.


W przypadku pytań lub wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan