Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w VAT 2016

21.12.2015 r

W zakresie podatku VAT z 1 stycznia 2016 roku nie zmienia się wiele. Pragnę poinformować Państwa o zasadach i zakresie stosowania tzw. prewspółczynnika.

Omawiane zagadnienie dotyczy sytuacji, w której podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, jak również do celów innych niż działalność gospodarcza. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej ujętej w art.15 ustawy o VAT. Inne cele natomiast to takie, które nie podlegają opodatkowaniu, jak np. nieodpłatna działalność statutowa czy cele prywatne podatnika niemające nic wspólnego z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Zasada prewspółczynnika nie będzie mieć zastosowania w przypadku celów prywatnych, które podlegają opodatkowaniu – nieodpłatne dostawy towarów lub nieodpłatne świadczenie usług. Prewspółczynnik ma służyć ograniczeniu kwoty podatku naliczonego (VAT-u "do odliczenia") do takiej wysokości – ujmując sprawę bardzo ogólnie - jaka odpowiada nabyciu towarów i usług na cele wykonywanej działalności gospodarczej. Nie należy mylić prewspółczynnika z proporcją. Z proporcją mamy do czynienia w momencie wykonywania usług opodatkowanych oraz zwolnionych, z prewspółczynnikiem - w momencie nabycia na cele opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu.

Dane, które mogą zostać uwzględnione przy wyborze sposobu określenia przewspółczynnika to np. średnioroczna powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Sposób określania prewspółczynnika będzie oparty o dane za rok poprzedni. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających działalność, a także tych, którzy stwierdzą, że dane za poprzedni rok są niereprezentatywne, stosowany będzie prewspółczynnik według prognozy ustalonej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

W razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu.
Arkadiusz Sebastjan