Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w VAT na 2017

20.12.2016 r

Od 1 stycznia 2017 roku ustawodawca wprowadził kilka istotnych zmian w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). Prezydent podpisał nowelizację i została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 2024. Zmiany dotyczą ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - dalej: ustawa VAT.

Poniżej krótkie omówienie najistotniejszych zmian:

  1. Z 150.000 zł na 200.000 zł obrotu został podniesiony limit uprawniający podatników do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Podatnicy, którzy w 2016 roku przekroczą limit 150 tyś., ale nie przekroczą 200 tyś. zł obrotu mogą, począwszy od 1 stycznia 2017 roku, powrócić do zwolnienia.
  2. Odwrotne obciążenie będzie również miało zastosowanie przy świadczeniu usług budowlanych. Zasadę tę będą stosować jedynie podwykonawcy. Zatem podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz finalnego odbiorcy (inwestora) będzie rozliczał VAT na dotychczasowych zasadach.
  3. Istotnemu ograniczeniu ulegnie również uprawnienie podatników do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Uprawnienie to, poza warunkami, które obowiązują na dzień dzisiejszy, przysługiwać będzie pod warunkiem, iż podatnik składa deklaracje co najmniej 12 miesięcy lub 4 kwartały oraz wtedy, gdy nadwyżka podatku z poprzedniej deklaracji nie przekracza 3.000 zł.
  4. Naczelnikowi urzędu skarbowego będzie przysługiwało uprawnienie do odmowy dokonania rejestracji podatnika, jako podatnika VAT czynnego (tzw. VATowca) jeżeli dane ujawnione w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, podmiot nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem.
  5. Podatnik zostanie wykreślony z urzędu z rejestru jako podatnik VAT czynny między innymi w sytuacji, gdy zawiesi działalność na dłużej niż 6 miesięcy, w kolejnych 6 miesiącach lub 2 kwartałach w składanych deklaracjach nie wykaże sprzedaży lub kwoty podatku naliczonego lub wystawi fakturę dokumentującą czynności, które nie zostały faktycznie dokonane.
  6. Podatnicy przez pierwszy rok działalności nie będą mogli składać deklaracji VAT kwartalnych.
  7. W przypadku stwierdzenia, w czasie kontroli, iż podatnik zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwotę do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zawyżył kwotę zwrotu organ podatkowy ustala dodatkowe (karne) zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty, o której mowa wyżej. Zobowiązanie to może zostać obniżone do 20% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji i wpłaci uszczuploną należność. Dodatkowe zobowiązanie wyniesie 100% jeżeli podatnik zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwotę do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zawyżył kwotę zwrotu i wynika to z faktur, które zostały wystawione przez podmiot nieistniejący lub dokumentują czynności pozorne lub dokonane w celu obejścia przepisów prawa albo podają kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Nasze biuro, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie również wysyłać w Waszym imieniu Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) w zakresie VAT. Nie ma w związku z tym potrzeby dokonywania dodatkowych zgłoszeń czy składania dokumentów. Należy mieć świadomość, że do Ministerstwa Finansów trafiać będą kompletne rejestry VAT, co daje Ministerstwu sporo możliwości w zakresie weryfikacji i porównywania ewidencji poszczególnych podatników.

Zmian jest oczywiście więcej, jednakże nie widzę potrzeby zanudzać Państwa ich szczegółowym omówieniem. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan