Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w VAT od 01.07.2015

28.05.2015 r

Od 1 lipca 2015 roku wchodzą w życie kolejne zmiany ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Zmiany dotyczą:

  1. Zasad odliczania podatku VAT od paliwa do samochodów, które nie są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika.
  2. Listy towarów objętych procedurą "odwrotnego obciążenia" oraz podatników, wobec których procedurę tę można stosować oraz odpowiedzialności sprzedawcy za rozliczenie podatku w ramach procedury "odwrotnego obciążenia" przez nabywcę.
  3. Obowiązku składania przez podatników dokonujących dostawy towarów w ramach procedury "odwrotnego obciążenia" informacji miesięcznych lub kwartalnych o dokonanych dostawach w ramach tej procedury.

Ad. 1

Do końca czerwca 2015 roku podatnicy nie mają w ogóle prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów, które nie są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą. Począwszy od 1 lipca 2015 roku zakup paliwa do wspomnianych samochodów pozwoli na odliczenie 50% kwoty podatku naliczonego.

Ad. 2

Do końca czerwca 2015 roku procedurę "odwrotnego obciążenia" stosuje się jeżeli nabywcą był podatnik podatku od towarów i usług bez względu na to, czy korzystał ze zwolnienia czy też nie. Od 1 lipca sytuacja się zmieni. Odwrotne obciążenie przy dostawie towarów z załącznika nr 11 do ustawy VAT będzie stosowane wyłącznie w przypadku, gdy nabywcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (potocznie: VATowiec). W każdym innym przypadku (nieVATowiec, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) zasada opodatkowania dostawy towarów z załącznika nr 11 będzie identyczna, jak w przypadku każdego innego towaru.

Zostanie rozszerzona lista towarów objętych procedurą "odwrotnego obciążenia". Nowe towary to (w pierwszej kolumnie podano nowe nr poz. załącznika):

Pozycja

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

21a

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

22a

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b

22b

bez względu na symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

22c

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

22d

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

22e

24.43.11.0

Ołów nieobrobiony plastycznie

22f

24.43.12.0

Cynk nieobrobiony plastycznie

22g

24.43.13.0

Cyna nieobrobiona plastycznie

27a

24.45.11.0

Nikiel nieobrobiony plastycznie

28a

ex 26.20.11.0

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy

28b

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

28c

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów

28d

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

Szczególnym uregulowaniom podlegać będzie dostawa towarów wykazanych w poz. 28a - 28c nowego załącznika, to jest sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych. Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy nabywca nie rozliczy takiej dostawy (czyli nie wykaże jej w deklaracji VAT) lub korzysta ze zwolnienia z VAT albo w ogóle nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług obowiązek ten zostanie przeniesiony na sprzedawcę, który będzie musiał zapłacić VAT. Zasada ta dotyczyć będzie dostaw (w ramach pojedynczej lub jednolitej transakcji) o wartości ponad 20.000 zł netto. Podatnik dokonujący dostawy nie będzie ponosił konsekwencji za nierozliczenie przez nabywcę dostawy opisanych wyżej towarów jeżeli podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy towarów nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

Ustawodawca nie sprecyzował, co ma na myśli pisząc "podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku". W moim przekonaniu przy dostawie tych "newralgicznych" towarów (sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych) można:

  1. wystąpić do kontrahenta o kopię potwierdzenia rejestracji dla celów podatku od towarów i usług (VAT-5),
  2. wystąpić do kontrahenta o kopię ostatniej deklaracji VAT wraz z dowodem złożenia jej w urzędzie,
  3. wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego, w trybie art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że dany podatnik (Wasz kontrahent) jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny.

Jedynie sposób opisany pod lit. c. daje pełną gwarancję, że na moment dostawy podatnik - nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (VATowiec), co uprawnia do zastosowania procedury "odwrotnego obciążenia".

Ad. 3

Od 1 lipca 2015 roku podatnicy będą mieli obowiązek składania, w terminie do złożenia deklaracji VAT, informacji o dokonanych dostawach w ramach procedury "odwrotnego obciążenia". Wspomniana informacja będzie nosiła oznaczenie VAT-27.

Wzmianka ta ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, gdyż informacje te będziemy składać w Waszym imieniu, a co za tym idzie nie przybędzie Państwu, przynajmniej w tym zakresie, dodatkowych obowiązków.


W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan