Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych

17.12.2015 r

11 grudnia 2015 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl zamieścił informację w sprawie zmian w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych. Jak w niej czytamy:

 • Od 2016 roku wejdą w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Kiedy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych?
  W momencie, gdy dana osoba pracuje równolegle w kilku miejscach bez względu na formę zatrudnienia.

 • Jak obecnie podlega ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów zlecenia?
  Obecnie, osoba pracująca na podstawie kilku umów zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy, która zawarta została najwcześniej. Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie na swój wniosek objęty zostać ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozostałych, wszystkich lub wybranych umów zlecenia lub zmienić tytuł do ubezpieczeń, bez względu na wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy.

 • Czym to skutkuje?
  Prowadzi to do wielu nadużyć. Zleceniodawcy, aby uniknąć opłacania składek adekwatnych do uzyskiwanych przez zleceniobiorców przychodów zawierają ze zleceniobiorcami dwie umowy: jedną na niższą kwotę, od której to odprowadzają niskie składki na ubezpieczenia społeczne i drugą na wyższą kwotę, która nie jest oskładkowana.

 • Co się zmieni od nowego roku?
  Ustawa zmienia zasady podlegania ubezpieczeniom osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia jednocześnie z inną aktywnością zarobkową oraz kilku umów zlecenia. Od nowego roku osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zlecenia, również zawartych z tym samym zleceniodawcą, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje.

 • Kto będzie zwolniony z ozusowania?
  Zwolniony będzie tylko zleceniobiorca, który przedstawi zleceniodawcy dokumenty, z których będzie wynikał brak konieczności opłacania składek. Organ rentowy, na wniosek płatnika składek, będzie mógł zbadać prawidłowość wykazanych przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców.

 • Jak wykazać, że nie trzeba odprowadzać składek z innych tytułów?
  Zleceniobiorca będzie mógł poprosić zleceniodawcę o wystawienie zaświadczenia dotyczącego zawarcia umowy zlecenia, okresu, a także podstawy wymiaru składek z tej umowy. Będzie mógł również przekazać umowę do wglądu innemu płatnikowi.

 • Kto będzie weryfikował prawidłowość wykazanych przez płatnika składek?
  Organ rentowy, na wniosek płatnika składek, będzie mógł zbadać prawidłowość wykazanych przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców.

 • Co w sytuacji, kiedy kontrola ZUS wykaże błędy przy rozliczaniu składek?
  Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek ZUS stwierdzi błędne wykazanie składek, zarówno płatnik jak i ubezpieczony zostaną o tym niezwłocznie poinformowani (ubezpieczony za pośrednictwem płatnika składek). Płatnik zobowiązany będzie do korekty dokumentów.

 • Kto będzie ponosił odpowiedzialność za rozliczenie z ZUS?
  Odpowiedzialność tak jak dotychczas będzie ponosił płatnik. Ważne jest to, że od 2016 roku ZUS, jeżeli będzie taka potrzeba, pomoże zweryfikować prawidłowość rozliczania składek.(...)

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z naszym działem ZUS→

Arkadiusz Sebastjan