Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Biała księga podatników

02.09.2019 r

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) od 1 września 2019 roku wprowadza, między innymi, wykaz podmiotów, co do których nie dokonano rejestracji, podmiotów wykreślonych oraz podmiotów, których rejestracja została przywrócona, zwany też "białą księgą podatników". Wykaz ten będzie zawierał:

 • 1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • 2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • 2a) 97 status podmiotu:
  • a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • b) zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • 3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • 4) numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • 5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • 6) adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • 7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • 8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • 9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • 10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • 11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • 12) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • 13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Wykaz ten ma, na dzień dzisiejszy, ma przede wszystkim służyć dochowaniu tzw. "należytej staranności" przy sprawdzeniu kontrahenta. Czynność ta jest niezbędna dla uniknięcia problemów z rozliczeniem faktur wystawionych przez nierzetelnych podatników.
Wykaz podatników, a w szczególności ujęty w nim numer konta, nabierze szczególnego znaczenia w podatku dochodowym, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, kiedy wejdą w życie zmiany ustaw o podatkach dochodowy. Szczegółowy opis zmian wchodzących w życie w 2020 roku zostanie opublikowany w naszym biuletynie pod koniec roku, gdyż będą wtedy znane również inne zmiany, które na dzień dzisiejszy są wciąż na etapie legislacji.

Pragnę również poinformować, że wejście w życie obowiązku stosowania podzielonej płatności (split payment) jest planowane na 1 listopada 2019 roku. Ustawa nie została jeszcze uchwalona i jest na etapie prac sejmowych.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan