Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

25.02.2020 r

Szanowni Klienci,

Niniejszy biuletyn jest adresowany wyłącznie do wspólników i zarządów:

 1. spółek jawnych,
 2. spółek komandytowych,
 3. spółek komandytowo-akcyjnych,
 4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Do 13 kwietnia 2020 roku należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten dotyczy wspólników i zarządów wyżej wymienionych spółek. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę.

Do dokonania zgłoszenia konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufane ePUAP.
Na wspomnianej wyżej stronie można również znaleźć „instrukcję obsługi” oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Obydwa dokumenty są dostępne w formacie PDF.
Obowiązek dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika z ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1115).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy pod pojęciem beneficjenta rzeczywistego - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

 1. w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 2. w przypadku klienta będącego trustem:
  • założyciela,
  • powiernika,
  • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  • beneficjenta,
  • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 3. w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Chciałbym podkreślić, że poruszona problematyka nie jest zagadnieniem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, a co za tym idzie nasza wiedza i doświadczenia w tym zakresie są mocno ograniczone. Naszą intencją przyświecającą przy tworzeniu niniejszego biuletyny jest chęć uchronienia Państwa, na miarę naszych możliwości, przed negatywnymi skutkami niedopełnienia kolejnych obowiązków administracyjnych.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan