Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Darowizny 2022 (Ukraina)

07.03.2022 r

W związku z sytuacją na Ukrainie i powszechną chęcią niesienia pomocy przez Polaków chciałbym przypomnieć o zasadach związanych z rozliczaniem darowizn przekazywanych w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Pominąłem informacje o darowiznach na inne cele.

Podatki dochodowe

Generalna zasada stanowi, że odliczeniu podlegają darowizny na rzecz organizacji działającej w sferze pożytku publicznego. Organizacja taka nie musi posiadać statusu OPP. Nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Z możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania (odliczenia od dochodu) mogą skorzystać jedynie podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej. Można odliczyć nie więcej niż 6% kwoty dochodu.

Przykład: Podatnik osiągnął dochód w wysokości 85.000 zł i przekazał darowiznę w wysokości 10.000 zł. Odliczeniu podlega przekazana darowizna do wysokości 5.100 zł (85.000 zł x 6%).

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym nie odliczą w ogóle darowizn przekazywanych w związku z sytuacją na Ukrainie.

Zryczałtowany podatek dochodowy

W tym systemie opodatkowania również istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, czyli przychodu, darowizn przekazywanych w ramach pomocy humanitarnej. Limit darowizn podlegających odliczeniu wynosi 6% przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Przykład: Podatnik uzyskał przychód w wysokości 150.000 zł i przekazał darowiznę w wysokości 10.000 zł. Odliczeniu podlega przekazana darowizna do wysokości 9.000 zł (150.000 zł x 6%).

Podatek dochodowy od osób prawnych

W przypadku podatników, którzy opłacają CIT na "klasycznych", czyli nie wybrali podatku estońskiego, zasadach mogą odliczyć darowiznę do wysokości 10% dochodu.

Przykład: Spółka osiągnęła dochód w wysokości 150.000 zł i przekazała darowiznę w wysokości 20.000 zł. Odliczeniu podlega przekazana darowizna do wysokości 15.000 zł (150.000 x 10%).

Podatek VAT

Przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa przekazywanych towarów i należy je opodatkować właściwą, dla dostawy danych towarów, stawką podatku.

Przykład: Podatnik nabył środki opatrunkowe za 10.000 zł + 8% VAT (800 zł). Podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego. Podatnik podjął decyzję o przekazaniu tych towarów w formie darowizny. Podatnik jest zobowiązany do wykazania obrotu w wysokości 10.000 zł i podatku należnego w wysokości 800 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 531) w okresie od 24 lutego 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do darowizn towarów i usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Obniżoną stawkę stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

  1. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  2. podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. jednostek samorządu terytorialnego.

Obniżoną stawkę podatku VAT stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi w ramach darowizny oraz podmiotem wskazanym wyżej, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan