Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Indywidualny rachunek podatkowy

04.12.2019 r

Niniejszy biuletyn jest poświęcony indywidulanym rachunkom podatkowym oraz minimalnemu wynagrodzeniu w 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku podatki będziemy wpłacać wyłącznie na indywidualne rachunki podatkowe, zwane również mikrorachunkami podatkowymi. Rachunki właściwe do wpłat podatków przestaną być przypisane do konkretnych organów podatkowych, a będą związane jedynie z podatnikiem lub płatnikiem.

Indywidualny rachunek podatkowy generuje się na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Indywidualny rachunek podatkowy generuje się po wpisaniu identyfikatora podatkowego. Identyfikatorem podatkowym jest NIP albo PESEL. Podatnik lub płatnik mogą posługiwać się tylko jednym identyfikatorem i nie mają w tym zakresie wyboru. Rodzaj identyfikatora określają przepisy. I tak:

  • jednoosobowi przedsiębiorcy,
  • wspólnicy spółek cywilnych i osobowych (np. jawnych i komandytowych),
  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ale zarejestrowane, jako podatnik VAT czynny lub zwolniony,
  • wszelkiego rodzaju spółki,
  • inne podmioty niebędące przedsiębiorcami (np. stowarzyszenia, fundacje), posługują się NIP-em jako identyfikatorem podatkowym.

Pozostali podatnicy, będący osobami fizycznymi, w tym pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci itp., jako identyfikatora podatkowego używają nr PESEL.

Każda wpłata podatku, dokonana od 1 stycznia 2020 roku, musi zostać przekazana na indywidualny rachunek podatkowy bez względu na to, jakiego okresu dotyczy.

Za każdym razem, gdy generujemy numer indywidualnego rachunku bankowego, używając tego samego identyfikatora, otrzymamy ten sam nr rachunku, więc nie należy obawiać się, iż zostanie wygenerowany więcej niż jeden rachunek po wielokrotnym użyciu generatora.

W razie wątpliwości lub problemów możemy wygenerować Państwa indywidualny rachunek podatkowy. Aby to się dokonało, wystarczy wysłać do nas maila lub zadzwonić. Rachunek ten będzie również znajdował się na przelewach, które Państwo od nas otrzymują.

Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2019 roku, pod poz. 1778, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku. Wynagrodzenie minimalne dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w 2020 roku ma wynosić 2.600 zł brutto (wzrost o 350 zł w porównaniu z rokiem 2019). Minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorcy i osoby świadczącej pracę na podstawie umowy o świadczenie usług ustalono na 2020 roku w wysokości 17 zł brutto (wzrost o 2,30 zł w porównaniu z rokiem 2019).

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan