Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Kasy fiskalne online

16.04.2019 r

Od pierwszego stycznia 2020 r. część podatników zajmująca się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie zobowiązana do stosowania przy rejestracji tej sprzedaży tzw. kas online - na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług. Duża część sprzedawców będzie jednak w dalszym ciągu używała kas dotychczasowych - aż do upływu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich śmierci technicznej.

Podatnicy, zobowiązani do stosowania kas online od 1.01.2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Podatnicy, zobowiązani do stosowania kas online od 1.07.2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Podatnicy, zobowiązani do stosowania kas online od 1.01.2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie świadczenia usług:

  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin 1.01.2020 r. i kolejne terminy obligatoryjnego stosowania kas online dotyczą tylko rejestrowania sprzedaży, wskazanej w ustawie. Przy prowadzeniu sprzedaży dotyczących wielu towarów i usług część będzie obligatoryjnie rejestrowana na kasach online, a część będzie mogła być nadal rejestrowana w kasach z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia wskazanych wyżej terminów, oraz zawiera upoważnienie dla Ministra Finansów do przedłużania tych terminów, w drodze rozporządzenia, i określenia rodzajów czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dnia upływu przedłużonego terminu, uwzględniając przy tym specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Podatnicy, którzy nie będą zobligowanie do instalacji kas online mogą dalej legalnie używać posiadane kasy. Kasy z papierową kopią paragonu będą mogły być sprzedawane do końca 2019 roku, natomiast kasy z elektroniczną kopią paragonu pozostaną w sprzedaży do końca 2022 roku.

Czas używania kas starszego typu, zależy od jej rodzaju (sposobu zapisu kopii paragonu). Kas z elektronicznym zapisem kopii paragonu będzie używać praktycznie aż do dnia jej śmierci technicznej. Natomiast w kasach z papierowym zapisem kopii nie będzie można wymieniać już pamięci fiskalnej, co oznacza, że po jej zapełnieniu kasa nie będzie mogła być dalej używana.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan