Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Mikrorachunek podatkowy od 15.04.2021

10.05.2021 r

W poprzednim biuletynie, przez przeoczenie, nie została zamieszczona kompletna tabela rodzajów podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które należy regulować, od 15 kwietnia 2021 roku, z mikrorachunku podatkowego. Poniżej kompletna tabela.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych
I. Podatek dochodowy od osób prawnych
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 CIT wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)
2 CIT-6AR wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
3 CIT-6R wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4 CIT-8 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
5 CIT-8A wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
6 CIT-8AB wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
7 CIT-8B wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
8 CIT-8E wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
9 CIT-9R wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
10 CIT-10Z wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
11 CIT-11R wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
12 CIT-14 wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
13 CIT-CFC wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
14 CIT-ISN wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
15 CIT-NZ wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
16 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 PIT wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)
2 PIT-7 wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
3 PIT-8AR wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
4 PIT-28 wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
5 PIT-28S wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
6 PIT-36 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
7 PIT-36L wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
8 PIT-36LS wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
9 PIT-36S wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
10 PIT-37 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
11 PIT-38 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
12 PIT-39 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
13 PIT-CFC wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
14 PIT-ISN wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
15 PIT-NZ wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
16 PIT-NZS wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
17 PIT-STD wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
18 PPD wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
19 PPE wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
20 PPL wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
21 PPW wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
22 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
III. Podatek od towarów i usług
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 VAT-7 wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług
2 VAT-7D wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
3 VAT-7K wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
4 VAT-8 wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
5 VAT-9M wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
6 VAT-10 wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
7 VAT-12 wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
8 VAT-In wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług
9 VAT-Z wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących
10 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
IV. Danina solidarnościowa
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 DSF-1 wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej
2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
V. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 ALK-1 wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
VI. Opłata od środków spożywczych
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 CUK-1 wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych
2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
VII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 DRA-2 wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
VIII. Podatek od sprzedaży detalicznej
Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis
1 PSD-1 wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
2 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan