Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Minimalne wynagrodzenie w 2022

30.09.2021 r.

Szanowni Klienci,

Zostały ustalone kwoty minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2022 rok. Będą wynosiły:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę - 3010 zł,
  • minimalną stawkę godzinową - 19,70 zł.

Uregulowanie to wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1690).

Wyliczenie rzeczywistych kosztów zatrudnienia, to jest powiększonych o składki ZUS finansowane przez zakład pracy oraz wartości wynagrodzenia netto (do wypłaty pracownikowi) będzie możliwe po uchwaleniu zmian ustaw podatkowych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan