Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT na rok 2020

Ryczałt

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z określonych w ustawie rodzajów działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

W myśl ww. ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity, o których mowa, wyniosą zatem:

Limit
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty kontynuujące działalność w 2019 roku* 250 000 euro 1 069 875 zł 250 000 euro 1 069 875 zł
Podmioty kontynuujące działalność w 2020 roku** 250 000 euro 1 093 350 zł 250 000 euro 1 093 350 zł

* Kurs euro z 1 października 2018 r. wynosił 4,2795 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2018).
** Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym umożliwia także wpłacanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Możliwość tę ustawodawca przewiduje dla podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. I w tym przypadku kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zatem limit ten w 2020 r. będzie wynosił 109 335 zł (w 2019 r. limit ten wynosi 106 987,50 zł).

Ważne. Od 1 stycznia 2020 r., podwyższony zostanie próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu "małego podatnika" w PIT i CIT z 1,2 do 2 mln euro.

Na gruncie VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rok Mały podatnik VAT Mały podatnik VAT – pośrednik
2019* 1 200 000 euro 5 135 000 zł 45 000 euro 1 093 350 zł
2020** 1 200 000 euro 5 248 000 zł 45 000 euro 197 000 zł
Rok Mały podatnik PIT/CIT
2019* 1 200 000 euro 5 135 000 zł
2020** 2 000 000 euro 8 747 000 zł

* Kurs euro z 1 października 2018 r. wynosił 4,2795 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2018).
** Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

Odpisy amortyzacyjne

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (po spełnieniu innych warunków określonych ustawą) od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa, również dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Amortyzacja 50 000 euro
Rok Limit
2019 50 000 euro 214 000 zł
2020 50 000 euro 219 000 zł

Księgi rachunkowe

Osoby fizyczne, spółki osób: cywilne, jawne i partnerskie jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2019 rok wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000* euro czyli 8.746.800 zł będą zobowiązane, w 2020 roku, do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

* Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan