Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Nowe uregulowania w zakresie ulgi na złe długi

04.08.2020 r

Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców spowodowaną pandemią COVID-19 zostały przyjęte nowe uregulowania w zakresie ulgi na złe długi mające wspomóc przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki wywołane pandemią. Nowe zasady korzystania z ulgi na złe długi dotyczą zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Do tej pory aby skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym od terminu płatności musiało upłynąć 90 dni. Po zmianie (dodano nowe jednostki redakcyjne: art. 52w w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 38o w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) przychód można skorygować o wartość niezapłaconych faktur jeżeli od terminu płatności upłynęło co najmniej 30 dni. Jest jednak pewien "haczyk". Ulgę tę stosuje się wyłącznie do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia "negatywne konsekwencje ekonomiczne". Możemy jedynie posiłkować się źródłami pozaustawowymi. W objaśnieniach podatkowych z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w przykładzie 21 czytamy: Przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

Podobnie wynika z wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej, w których czytamy: (...) W przepisach podatkowych brak jest wprost wskazania, co należy rozumieć pod pojęciem "negatywnych konsekwencji ekonomicznych". Zawarcie takiego wskazania jest niemożliwe z uwagi na różnorodność możliwych do wystąpienia stanów faktycznych, skrajną odmienność branż, w jakich podatnicy działają, wielorakość czynników ekonomicznych, które mogą mieć zastosowanie.

Za przesłanki, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie kwalifikacji, można uznać np.:

  • spadek przychodów w porównaniu z poprzednim miesiącem bądź podobnym reprezentatywnym okresem,
  • brak spadku przychodów przy rezygnacji kontrahentów z kontraktów, które miały być wykonane w późniejszym okresie i miały spowodować ich wzrost,
  • zaniechanie inwestycji rozwojowych i strategicznych,
  • utrata dofinansowań, subwencji itp. w związku z np. brakiem spełnienia wymaganych przesłanek, których nie można było dotrzymać w związku z COVID-19,
  • utrata płynności finansowej, przy zachowaniu działalności na dotychczasowym poziomie, w związku z brakiem płatności od kontrahentów,
  • straty w związku z brakiem możliwości sprzedaży towarów i wyrobów, które były wyprodukowane przed epidemią COVID-19, a obecnie brak jest na nie zapotrzebowania lub jest ono zdecydowanie zmniejszone. (...)"

Ponieważ my nie jesteśmy w stanie określić, czy wystąpiły u Państwa owe "negatywne konsekwencje ekonomiczne" będziemy zmuszeni prosić Państwa o wskazanie tych okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów), w których te negatywne konsekwencje Państwo ponieśli. Wystarczy w mailu lub krótkim oświadczeniu wskazać, że: Za miesiąc/kwartał poniosłem/poniosłam negatywne konsekwencje ekonomiczne powodu COVID-19. Zarówno treść jak i forma mogą być dowolne (wskazany wcześniej zapis jest jedynie propozycją) pod warunkiem, że będziemy mieli jasną informację o możliwości stosowania w podatku dochodowym nowych rozwiązań. Należy również pamiętać, że dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (ryczałt) nie prowadzimy ewidencji rozrachunków, co oznacza, że nie mamy informacji o przekroczeniu terminu płatności przez Waszego kontrahenta. Tę informację musimy uzyskać od Państwa.

Nowe przepisy weszły w życie 24 czerwca 2020 roku i nie ma do nich przepisów przejściowych, co oznacza, że podatnik, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane epidemią COVID-19 może z nich skorzystać w rozliczeniu za lipiec 2020 roku.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan