Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Obnizone stawki VAT

24.01.2022 r

Od 1 lutego 2022 roku mają obowiązywać obniżone stawki VAT na żywność, paliwa prąd i ciepło oraz nawozy. Stawki mają zostać obniżone:

 • na gaz do 0% (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8%, a od 1 lutego z 8 do 0%),
 • na prąd do 5% (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5%),
 • na ciepło do 5% (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8%, a od 1 lutego z 8 do 5%).

Obniżone stawki mają obowiązywać od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.

Zmiana dotyczy wyłącznie podatników dokonujących sprzedaży towarów objętych obniżonymi stawkami i w żaden sposób nie wpływa na stawki VAT na usługi świadczone z wykorzystaniem towarów objętych obniżonymi stawkami VAT (np. usługi gastronomiczne).

Obniżenie stawek VAT ma znaczenie dla nabywców detalicznych i tych przedsiębiorców, którzy nie rozliczają VAT w ogóle (korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego). Dla przedsiębiorców mających prawo do rozliczenia VAT obniżka stawek podatku nie ma w ogóle znaczenia, gdyż VAT jest dla nich obojętny i w żaden sposób nie wpływa na koszty.

Odmienną kwestią pozostaje to, że ustawa obniżająca stawki VAT jest wciąż na etapie legislacji, została przesłana z sejmu do senatu, a ma zacząć obowiązywać od 1 lutego 2022 roku czyli za 7 dni. Na dziś nie ma żadnej pewności, że ustawa w ogóle wejdzie w życie, a jeśli wejdzie to kiedy.

Zakładając, że ustawa zacznie obowiązywać zgodnie z planem podatnicy mają obowiązek przeprogramowania kas rejestrujących (fiskalnych) na właściwe stawki podatku tak, aby od 1 lutego towary były sprzedawane z właściwą stawką VAT.

Wciąż zakładając, że ustawa stanie się prawem obowiązującym nie będzie miało znaczenia z jaką stawką podatku towar został nabyty, a jedynie, dla prawidłowości opodatkowania ma znaczenie obowiązująca stawka VAT w dniu sprzedaży. Jeżeli towar został zakupiony z wyższą stawką ale sprzedawany jest z niższą stawką VAT nie tracicie Państwo, jako sprzedawcy, na tej zmianie, gdyż zapłacony VAT podlega odliczeniu, przez co jest obojętny ekonomicznie.

Poniżej prawdopodobna lista towarów spożywczych, na które zostanie obniżona z 5% do 0% stawka VAT.

PRODUKTY, DLA KTÓRYCH STAWKA VAT MA ZOSTAĆ OBNIŻONA OD 1 LUTEGO 2022 R. do 31 lipca 2022 r.

 1. Produkty, dla których stawka zostanie obniżona do 0%
  • 1a) Wymienione w pozycji 1-18 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT
   Poz. Załącznika 10 CN Nazwa towaru
   CN Towary spożywcze
   1 02 Mięso i podroby jadalne
   2 ex 03 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308
   3 04 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
   4 0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
   5 07 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
   6 08 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
   7 10 Zboża
   8 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
   9 ex 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi
   10 ex 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne
   11 ex 16 Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:
   1. kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
   2. przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605
   12 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
   13 ex 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%
   14 2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
   15 2105 00 Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
   16 ex 2106 Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
   17 ex 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:
   1. jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
   2. napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
   3. preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
   4. niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
    • napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
    • napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)
   18 bez względu na CN Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Lista pozostałych towarów objętych obniżenie stawek VAT.

 • 1b) Pozostałe z 8% na 0%
  1. Nawozy i środki ochrony roślin, zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej
  2. Ziemia ogrodnicza
  3. Gaz ziemny (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)
  4. Środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoży do upraw, innych niż ziemia ogrodnicza, z wyłączeniem podłoży mineralnych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76 i 1069)
 • 2. Towary, dla których stawka zostanie obniżona do 5%
  1. energia elektryczna (CN 2716 00 00)
  2. energia cieplna
 • 3. Towary, dla których stawka zostanie obniżona do 8%
  1. benzyny silnikowe (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach
  2. oleje napędowe (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach
  3. biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych - bez względu na kod CN
  4. przeznaczone do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałe węglowodory gazowe (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901, skroplone

Zgodnie z nowelizacją przewidziane jest także nałożenie na przedsiębiorców prowadzących sklepy obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji o obniżeniu stawek VAT na wskazane towary.

Dodatkowo, sprzedawcy gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej będą mieli obowiązek przekazywania nabywcy tych towarów informacji o obniżonych stawkach podatku:

 1. przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
 2. oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt, jednakże obawiam się, że nie zawsze będę mógł udzielić rzetelnej odpowiedzi z uwagi na to, że ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw i wydaje się, że nie stanie się to jutro czy pojutrze, a z tego, co wiem taka zmiana stawek VAT wymaga również zgodny Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan