Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

PFR - Obowiązek złożenia pełnomocnictwa i oświadczenia

02.12.2020 r

Niniejszy biuletyn jest przeznaczony wyłącznie dla tych z Państwa, którzy otrzymali subwencję z PFR.

Zgodnie z listem z PFR (załącznik nr 1) oraz regulaminem (§11 ust. 11) beneficjent (podmiot otrzymujący subwencję) jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz
  • oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wspomniane wyżej pełnomocnictwo i oświadczenie stanowią załączniku nr 2 i nr 3 do biuletynu.

W moim przekonaniu niezłożenie pełnomocnictwa i oświadczenia w oznaczonym terminie, może spowodować konieczność zwrotu całej, otrzymanej subwencji.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. Możemy też polecić Państwu Kancelarię Notarialną, z którą współpracujemy.

Z poważaniem
Arkadiusz Sebastjan