Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Planowane zmiany w podatkach na 2021 rok

16.09.2020 r

Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępne założenia do projektu zmian przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021.

Planowane jest wprowadzenie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Do tej pory spółki komandytowe nie były i nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami są wspólnicy tych spółek. Zdaniem autora założeń do projektu zmian sytuacja ta prowadzi do nadużyć i zakazanej optymalizacji podatkowej. Poniżej (kursywą) fragment uzasadnienia:

Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego, poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów. Elementem uszczelnienia jest również wprowadzenie (na wybranych podatników podatku dochodowego od osób prawnych) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej, a także zmiany w zakresie cen transferowych.

Oczywiście nie wiadomo, jak zostaną, wobec opodatkowania spółek komandytowych, opodatkowani wspólnicy tych spółek. W jednej z publikacji wskazuje się na możliwość odliczenia przez wspólnika podatku zapłaconego przez spółkę. Jednakże Ministerstwo Finansów milczy w tej kwestii.

Planowana jest również zmiana zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych poprzez przeniesienie do ustaw podatkowych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynikających z ustawy o rachunkowości. Przypomnę, że we wspomnianej ustawie o rachunkowości nie przewiduje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Poniżej (kursywą) fragment uzasadnienia:

Przepisy ukierunkowane na zbliżenie zasad uwzględniania ponoszonych przez podatnika kosztów w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) uzyskiwanym przez takiego podatnika za rok podatkowy, kosztów związanych z dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi, z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości i międzynarodowych standardach rachunkowości, służącymi takiemu podatnikowi w określeniu jego wyniku bilansowego - zysku lub straty osiągniętej za rok obrotowy.

Planowane jest również wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT.

Planowanych zmian jest oczywiście więcej. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy zmiany te zostaną wprowadzone, a jeżeli tak, to jaki będzie ich ostateczny kształt. Są to dopiero założenia do zmian w ustawach podatkowych i na tym etapie nie ma jeszcze chociażby projektu ustaw zmieniających.

Żadna z planowanych zmian, moim zdaniem, nie poprawi sytuacji podatników, jednakże z ostateczną oceną należy się wstrzymać do chwili publikacji nowych przepisów.

Do napisania niniejszego biuletynu skłoniło mnie duże zainteresowanie planowanymi zmianami, proszę jednak pamiętać, że cały czas posługujemy się założeniami do projektu, a nie już uchwalonymi przepisami, a co za tym idzie nie można w żaden sposób przewidzieć ostatecznej treści przepisów, które będą obowiązywały w 2021 roku.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan