Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Podatek od sprzedaży detalicznej

03.08.2016 r

Uprzejmie informuję, że 1 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1155).

Ustawa ta dotyczy sprzedaży towarów lub ich części na rzecz konsumentów. Za konsumenta, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Opodatkowaniu podlega nadwyżka powyżej 17.000.000 zł (słownie: siedemnaście milionów zł) przychodu, bez kwoty należnego podatku od towarów i usług (netto), ze sprzedaży detalicznej osiągniętego w danym miesiącu. Oznacza to, że podatnicy (sprzedawcy detaliczni) osiągający miesięczne przychody ze sprzedaży detalicznej poniżej 17.000.000 zł nie podlegają tej ustawie i nie mają obowiązku składania deklaracji. Obowiązek składania deklaracji dotyczy jedynie tych sprzedawców, którzy osiągają przychody powyżej 17 mln zł miesięcznie. Stawka podatku wynosi 0,8% przychodu lub 1,4% po przekroczeniu miesięcznego przychodu w wysokości 170 mln zł.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan