Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Pomoc obywatelom Ukrainy 2022

25.03.2022 r

W związku z sytuacją na Ukrainie została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta została uchwalona 12 marca 2022 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 583. Ten akt prawny zawiera szereg rozwiązań i uregulowań, które dotyczą przede wszystkim obywateli Ukrainy, w tym podejmowania przez nich pracy lub działalności gospodarczej.

Legalizacja pobytu

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa wyżej.

Świadczenia dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość tego świadczenia wynosi 40 zł za każdy dzień. Świadczenia te są zwolnione z podatku dochodowego.

Praca

Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium Polski może podjąć legalną pracę. Jedynym warunkiem aby zatrudnienie zostało uznane za legalne jest zawiadomienie przez pracodawcę w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu takiej osoby. Zawiadomienie może być złożone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl. Obowiązek zgłoszenia zarówno umów o pracę jak umów zleceń, o dzieło, kontraktów menedżerskich itp.

Działalność gospodarcza

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Uprawnienie to przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

Opieka zdrowotna

Obywatele Ukrainy mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej podobnie jak obywatele polscy, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

Podatki dochodowe

Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, przekazane:

  • organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Kosztem uzyskania przychodów są również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych wyżej, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Ma to znaczenie dla tych wydatków, które były związane ze świadczeniami ukierunkowanymi na niesienie pomocy humanitarnej przez wspomniane wyżej organizacje.

Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku korzystają ze zwolnienia podatkowego w zakresie otrzymanej pomocy (świadczeń).

Podsumowanie

Wspomniana na wstępie ustawa reguluje bardzo wiele sfer naszego życia i zawiera wiele ułatwień dla obywateli Ukrainy. Z oczywistych względów nie mogłem opisać wszystkich skutków ustawy, a skupiłem się jedynie na tych, które mają lub mogą mieć związek z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan