Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Propozycje zmian na 2022

27.07.2021 r

Szanowni klienci

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty ustaw podatkowych, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Projekt ustawy zmieniającej liczy 226 stron, zatem oszczędzę Państwu szczegółów i skupię się wyłącznie na istotnych propozycjach zmian. Proszę pamiętać, że jest to omówienie projektu, a nie uchwalonego aktu prawnego, a co za tym idzie, na dziś, nie wiemy jaki będzie kształt ustaw podatkowych na 2022 rok.

Składka zdrowotna

Obecnie składka zdrowotna, którą płaci osoba prowadząca działalność gospodarczą wynosi 9% podstawy. Podstawa wyliczenia składki zdrowotnej wynika z art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wysokość składki jest stała i nie jest uzależniona od dochodu. Obecnie składka wynosi 381,81 zł, z czego 328,78 zł odlicza się od podatku, a jej podstawa (kwotą od której jest wyliczana) równa jest kwocie 4.242,38 zł.

Według projektu zmian, począwszy od 1 stycznia 2022 roku, podstawą do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ma być dochód. Wysokość składki (9%) nie ulegnie zmianie. Zatem podatnicy osiągający dochód z działalności gospodarczej przekraczający miesięcznie 4.242,38 zł zapłacą wyższą składkę zdrowotną i nie odliczą jej, nawet w części od podatku. Takie rozwiązanie spowoduje realne podniesienie obciążeń publicznoprawnych o 9%.

Przykład:

Podatnik osiągnął dochód z działalności gospodarczej w danym miesiącu w wysokości 15.000 zł oraz korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym.

Obecnie:

Podatek dochodowy wynosi 2.850 zł (15.000 zł x 19%), podatnik od podatku odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne 328,38 zł, skutkiem czego do urzędu skarbowego wpłaca zaliczkę na podatek w wysokości 2.522 zł (podatek zaokrągla się do pełnej złotówki), a do ZUS płaci (bez składki na ubezpieczenie społeczne) 381,78 zł, co daje łączną kwotę 2.903,78 zł.

Od 1 stycznia 2022:

Podatek dochodowy wynosi 2.850 zł (15.000 zł x 19%), składka zdrowotna wynosi 1.350 zł (15.000 zł x 9%). Podatnik nie może odliczyć nawet części zapłaconej składki zdrowotnej. Łączna kwota obciążeń publicznoprawnych wyniesie 4.200 zł, to jest o 1.296,22 zł więcej.

Podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie, co oznacza, że przy założeniu, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3.000 zł (co jest bardzo prawdopodobne) minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270 zł. Składkę w tej wysokości zapłacą ci podatnicy, którzy ponieśli stratę lub ich dochód za miesiąc był niższy niż 3.000 zł.

W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna ma wynieść 1/3 stawki ryczałtu.

Skala podatkowa

Projekt ustawy zakłada zmianę wysokości progów podatkowych z 85.528 zł na 120.000 zł rocznego dochodu. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 34.472 tys. zł. Drugi próg podatkowy od którego płaci się 32% podatku będzie rozpoczynał się po przekroczeniu kwoty 120 tys. zł. Przy obliczeniu podatku według skali podatkowej będzie kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł.

dochód wysokość podatku
od do
- zł 120 000,00 zł 17% - 5.100 zł
120 000,00 zł 15.300 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Osiągnięcie przez podatnika rocznego dochodu w wysokości do 30.000 zł nie powoduje, że podatnik w ogóle nie zapłaci żadnych zobowiązań publicznoprawnych – będzie musiał zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy (dochodu).

Przykład:

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest opodatkowany według skali podatkowej. Za 2022 rok osiągnął dochód w wysokości 28.000 zł. Zatem podatek dochodowy wyniesie 0 zł, natomiast składka zdrowotna wyniesie 3.240 zł, gdyż podstawa nie mogła być niższa niż 3.000 zł miesięcznie.

Leasing

Obecnie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa lub w formie spółki cywilnej mogą, po zakończeniu umowy, wykupić przedmiot umowy (np. samochód) „na siebie”, czyli poza działalnością gospodarczą. Nowe propozycje ustawowe uniemożliwiają ten proceder.

Ulgi podatkowe

Projekt przewiduje utrzymanie dotychczasowych ulg podatkowy i wprowadzenie nowych:

  • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.
  • Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.
  • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.
  • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.
  • Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży.

Podatek liniowy

Projekt nie przewiduje likwidacji podatku liniowego, jednakże opłacalność wobec podniesienia progów podatkowych i zwiększenia kwoty wolnej od podatku znacznie spadnie.

Nielegalne zatrudnienie

Zgodnie z planowanymi zmianami ze zwolnienia z podatku dochodowego u pracownika będzie korzystać wynagrodzenie z pracy bez umowy lub ta część wynagrodzenia, która nie została wykazana na liście płac stanowiącej podstawę naliczania kwot podatku i składek ZUS. Jednocześnie kwoty wypłacone pracownikowi zatrudnionemu bez umowy lub ponad kwotę wykazaną na liście płac będą stanowić przychód dla osoby zatrudniającej. Na skutek tych uregulowań pracownik zatrudniony bez umowy lub otrzymujący wynagrodzenie wyższe od oficjalnie wykazanego nie będzie ponosił żadnych konsekwencji o charakterze fiskalnym zgłaszając ten fakt. Wszystkie negatywne konsekwencje poniesie zakład pracy, to jest przedsiębiorca dopuszczający się takich praktyk.

Obowiązki sprawozdawcze

Podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe) i ewidencji (np. ewidencja środków trwałych) wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania tych ksiąg i ewidencji do Ministerstwa Finansów co miesiąc lub co kwartał (do 20 dnia następnego miesiąca lub kwartału).

Opodatkowanie najmu

Podatnicy osiągający przychody z najmu, jako osobnego źródła przychodów, nie w ramach działalności gospodarczej, nie będą mogli skorzystać z zasad ogólnych (skali podatkowej) do opodatkowania tych przychodów. Przychód z najmu będzie mógł być opodatkowany wyłącznie na zasadach ryczałtu. Stawka ryczałtu, czyli podatku od przychodu, a nie dochodu, wynosi 8,5%, a po przekroczeniu kwoty przychodów 100.000 zł - 12,5%.

Chciałbym podkreślić, że powyższe omówienie zostało sporządzone na podstawie projektu ustawy. Nie wiadomo w jakim kształcie ustawa zostanie ostatecznie uchwalona i czy w ogóle.

Reasumując można stwierdzić, że na zmianach mają skorzystać najmniej zarabiający. Dla większości przedsiębiorców nowe rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy zwiększą obciążenia fiskalne.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan