Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Propozycje zmian w PIT od 1.07.2022

08.04.2022 r

Szanowni klienci,

Nie jestem zwolennikiem opisywania projektów ustaw, gdyż ich treść w stosunku do ostatecznie uchwalonego tekstu, najczęściej, bardzo się różni. Jednak, ze względu na spore zainteresowanie, projektowanymi zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, opiszę najważniejsze zmiany. Proszę jednak pamiętać, że biuletyn powstał w oparciu o projekt, który jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, co oznacza, że nawet nie trafił pod obrady Sejmu.

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

W obecnym stanie prawnym rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci mogą skorzystać jedynie z ulgi w wysokości 1.500 zł. Projekt zakłada przywrócenie, obowiązującego do końca 2021 roku sposobu rozliczania, to jest wspólnego rozliczenia z dzieckiem w efekcie czego roczny podatek rodzica to podwójny podatek od połowy dochodów. Ten sposób rozliczenia jest zdecydowanie korzystniejszy od obowiązującego obecnie.

Ulga dla emerytów

Obecnie ulga ta już istnieje. Po zmianie ma przysługiwać wyłącznie tym emerytom, którzy nie złożyli wniosku o ustalenie prawa do emerytury lub po ustaleniu prawa do emerytury jej nie pobierali i nie pobierają. Zmiana powoduje, że emeryt, który otrzymywał, a potem zawiesił świadczenie z ulgi nie będzie mógł skorzystać.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Z możliwości odliczenia od dochodu (a nie podatku) składki zdrowotnej będą mogli skorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu będą podlegać zapłacone składki do wysokości 8.700 zł w roku podatkowym – w przypadku podatku liniowego, natomiast podatnicy opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odliczą 50% zapłaconych składek, bez ograniczeń do określonej kwoty.

Z możliwości odliczenia składek nie będą mogli skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej.

Ulga dla klasy średniej

Ulga ta zostanie zlikwidowana.

Ulga na zabytki

Ta ulga również zostanie zlikwidowana. Będą mogli z niej skorzystać ci podatnicy, którzy ponieśli wydatki określone w tym przepisie do 30 czerwca 2022 roku.

Nowa skala podatkowa

Zmniejszeniu z 17 do 12% ulegnie stawka podatku dochodowego w pierwszym przedziale skali podatkowej. Stawka podatku w drugim przedziale (dla dochodów powyżej 120.000 zł) nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 32%.

Nowa skala podatkowa ma wyglądać następująco:

dochód wysokość podatku
od do
- zł 120 000,00 zł 12% - 3.600 zł
120 000,00 zł 10.800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Oświadczenia pracowników

Płatnik czyli zakład pracy będzie zobowiązany do poinformowania nowo zatrudnionego pracownika, przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku złożenia oświadczenia PIT-2 przez pracownika, płatnik (zakład pracy) pomniejszy miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu pracownik będzie mógł złożyć PIT-2 maksymalnie u trzech pracodawców.

Rozszerzenie grona podmiotów zobowiązanych do zapłaty zus

Do tej pory komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych nie płacili ZUS. Sytuacja ta ma zmienić się od 1 lipca 2022 roku i z tym dniem komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych podobnie, jak komandytowych będą zobowiązani do zapłaty składek ZUS na tych samych zasadach, co komplementariusze spółek komandytowych poza składką na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt nie przewiduje konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego (ale społecznego już tak) przez komandytariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Moim zdaniem taka sytuacja, w której istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i brak jest obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest efektem niedopatrzenia, które zostanie naprawione w trakcie procesu legislacyjnego.

Składki zus dla prokurentów

Obecnie prokurenci, którzy sprawują funkcję na podstawie wyłącznie uchwały nie płacą od otrzymanego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. To również się zmieni. Od 1 lipca prokurenci będą (według projektu) zobowiązani do zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Odroczenie obowiązku składania ksiąg do urzędu skarbowego

Podatnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą mieli obowiązek składania ksiąg podatkowych (np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych) do centralnego repozytorium w formie elektronicznej począwszy od:

  • 1 stycznia 2025 roku – podatnicy mający obowiązek składania plików JPK-VAT,
  • 1 stycznia 2026 roku – pozostali podatnicy.

Również podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych przesunięto obowiązek składania ksiąg do centralnego repozytorium, i tak:

  • od 1 stycznia 2024 – podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy, których przychód za poprzedni rok podatkowy przekroczył 50 mln euro,
  • od 1 stycznia 2025 roku – pozostali podatnicy.

Dwa systemy podatkowe

Osoby osiągające dochód z pracy i z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w wysokości od 68.412 zł do 133.692 zł będą mogły zapłacić podatek za 2022 rok według tych przepisów, które będą korzystniejsze, wybierając pomiędzy stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku i stanem prawnym obowiązującym od 1 lipca 2022 roku.

Podsumowanie

Z oczywistych względów powyższy opis jest mocno ogólny i pomija szczegóły planowanych rozwiązań. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że na dziś mamy do czynienia jedynie z projektem (a w zasadzie projektem projektu) i nie wiadomo czy proponowane zmiany wejdą w ogóle w życie, a jeśli tak to w jakim kształcie.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan