Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Propozycje zmian w podatkach na 2022r. cz. 3

13.09.2021 r

Poniżej kolejna odsłona pomysłów na podatki dochodowe w 2022 roku. Poniższa informacja została sporządzona w oparciu o projekt zmian w ustawach podatkowych skierowany pod obrady sejmu (druk 1532). Tytułem ciekawostki dodam, że projekt zmian wraz z uzasadnieniem mieści się na 686 stronach.

Składka zdrowotna.

Wysokość składki zdrowotnej płacona przez osoby prowadzące działalność gospodarczą ma być uzależniona od sposobu opodatkowania.

Podatek liniowy – składka zdrowotna ma wynosić 4,9% (poprzednio proponowano 9%) dochodu. Brak możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki.

Skala podatkowa – składka zdrowotna ma wynosić 9% dochodu (bez zmian w stosunku do pierwszego projektu). Brak możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki.

Ryczałt – składka zdrowotna ma wynosić 9% podstawy, która będzie zależna od uzyskanych przychodów:

  • dla przychodów rocznych do 60.000 zł - składka ma wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy składka ta wyniosłaby 305,45 zł),
  • dla przychodów rocznych od 60.000 zł do 300.000 zł – składka ma wynosić 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy składka ta wyniosłaby 509,09 zł),
  • dla przychodów rocznych powyżej 300.000 zł – składka wyniosłaby 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy składka wyniosłaby 916,35 zł).

Karta podatkowa – składka ma wynosić 9% minimalnego wynagrodzenia (w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3.000 zł, zatem składka wyniesie 270 zł). Bark możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki.

Terminy rozliczeń.

Ujednoliceniu ma ulec termin rozliczeń z ZUS i w zakresie podatku dochodowego, co wydaje się logiczne skoro podstawą do wyliczenia składki w części przypadków będzie dochód. Zarówno podatek dochodowy jak i ZUS będziemy rozliczać do 20-go dnia następnego miesiąca. Do tej pory ZUS rozliczaliśmy do 10-go lub 15-go dnia miesiąca.

Karta podatkowa.

Z tej formy rozliczania dochodu będą mogli korzystać, począwszy od 2022 roku, wyłącznie ci podatnicy, którzy w 2021 roku korzystali z tej formy opodatkowania. Karty podatkowej nie będą mogli wybrać podatnicy rozliczający się wcześniej na innych zasadach (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt) oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Płatności dokonywane przez konsumentów.

Konsumenci, to jest osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (w kontekście danej czynności), dokonując jednorazowej płatności powyżej 20.000 zł będą zobowiązani do korzystania z rachunku płatniczego, a więc płatność będzie musiała być dokonana przelewem lub kartą płatniczą. W przypadku naruszenia tego obowiązku przedsiębiorca, który przyjmie taką płatność będzie ją musiał zaliczyć ponownie do przychodów (pierwszy raz – jako przychód należny, drugi raz – jako sankcję za naruszenie przepisów).

Ulga dla pracowników.

Ulga ta, w zamierzeniu, ma rekompensować części osób uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Ulga jest uzależniona od przychodu i jest wyliczana według wzorów:

  • (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  • (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł,
  • gdzie A oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku pracy.

Kwota ulgi dla pracowników jest stosowana, jeżeli roczne przychody podatnika wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł. Ulga ta będzie stosowana również przez płatników (zakład pracy wypłacający wynagrodzenia) jeżeli przychód miesięczny pracownika będzie się mieścić w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł.

Nowe odliczenia od podstawy opodatkowania.

Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć 50% poniesionych wydatków na wspieranie działalności sportowej, kulturalnej i szkolnictwa wyższego i nauki.

Podatek przychodowy.

Podatek ten ma dotyczyć wyłącznie osób prawnych i będą nim obciążeni ci podatnicy, którzy wykazują stratę (czyli zapłacą podatek od straty). Stawka podatku ma wynieść 0,4% przychodów powiększone o 10% nadmiarowych płatności biernych (m.in.: koszty usług niematerialnych i koszty finansowania dłużnego).


Zmian jest zdecydowanie więcej, jednakże zdecydowałem się na opis tych, które wydają się najistotniejsze dla szerokiej grupy podatników. Nie sposób przewidzieć tempa prac legislacyjnych, a zatem nie wiem kiedy zmiany zostaną uchwalone (jeśli w ogóle).

W kolejnych biuletynach postaram się przybliżyć szczegóły niektórych proponowanych zmian.

Pozdrawiam, Arkadiusz Sebastjan