Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Przedłużenie obowiązywania niższych stawek VAT na niektóre towary

25.10.2022 r

Przy okazji kolejnych zmian przepisów przedłużono czas obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT na niektóre towary do 31 grudnia 2022 roku. Zasady stosowanie obniżonych stawek VAT nie uległy zmianie.

 1. Obniżone stawki podatku do 0% stosuje się do:
  1. Poz
   -
   CN lub PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
   CN Towary spożywcze
   1 02 Mięso i podroby jadalne
   2 ex 03 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308
   3 04 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
   4 0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
   5 07 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
   6 08 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
   7 10 Zboża
   8 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
   9 ex 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi
   10 ex 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne
   11 ex 16 Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:
   1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
   2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605
   12 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
   13 ex 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%
   14 2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
   15 2105 00 Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
   16 ex 2106 Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
   17 ex 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:
   1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
   2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
   3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
   4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
   a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
   b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie
   18 bez względu na CN Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

   innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56)

  2. środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,
  3. nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy to jest bez względu na CN, nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych,
  4. ziemi ogrodniczej,
  5. gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)
 2. W okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku stawkę VAT w wysokości 5% stosuje się do:
  1. energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  2. energii cieplnej.
 3. W okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do:
  1. benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
  2. olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
  3. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych - bez względu na kod CN,
  4. przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.
 4. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży:
  1. towarów spożywczych, na które została obniżona stawka podatku VAT, zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów spożywczych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedaż tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;
  2. paliw silnikowych, na które została obniżona stawka VAT, zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw silnikowych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedaż tych paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8%;
  3. towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, na które została obniżona stawka VAT, zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;
  4. gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, na które została obniżona stawka VAT, przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:
   • przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
   • oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z tym, co pisałem wcześniej, nie ma znaczenia z jaką stawką VAT towar został nabyty, dla opodatkowania dostawy znaczenie ma moment dostawy i obowiązująca wtedy stawka. Zatem towar nabyty przed 1 lutego 2022 roku ze stawką VAT w wysokości 5% będzie sprzedany, począwszy od 1 lutego 2022 roku ze stawką VAT w wysokości 0%, jeżeli jest objęty czasowym obniżeniem stawek.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan