Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Remanent

17.12.2014 r

Zbliża się koniec roku, a co za tym konieczność sporządzenia spisu z natury, czyli remanentu. Przypominam, że spis powinien być sporządzony na dzień 1 stycznia, co nie oznacza, że w noc Sylwestrową zamiast świętować nadejście nowego roku musicie zacząć liczyć towary handlowe i materiały podstawowe. Istotnym jest, aby nie otwierać w nowym roku sklepu czy zakładu, jeżeli spis z natury nie został ukończony. Ukończenie spisu nie jest tożsame z jego wyceną. Wycena spisu musi zostać dokonana do 14 dni od dnia zakończenia spisu, np. jeżeli spis zostanie ukończony 6 stycznia to wycena musi zostać dokonana do 20 stycznia. Należy pamiętać, że początek roku jest okresem wzmożonych kontroli ze strony urzędów skarbowych, które sprawdzają rzetelność i prawidłowość remanentów.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela (właścicieli) zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników objętych spisem, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury, wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela (właścicieli) zakładu.

Ceny jednostkowe należy odnaleźć na dowodach (fakturach) zakupu lub w prowadzonej ewidencji (np. komputerowej). Podatnicy, którzy nie korzystają ze zwolnienia od VAT (tzw. VATowcy) cenę jednostkową określają na podstawie ceny zakupu bez podatku VAT (netto), natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT lub wykonujący czynności wyłącznie zwolnione z VAT cenę jednostkową określają łącznie z podatkiem VAT (brutto).

Wspomniany wyżej §29 rozporządzenia wskazuje, że wartość spisu z natury, wycenionego zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przychody) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (obowiązkowa korekta kosztów po 60 lub 90 dniach w przypadku nieuregulowania należności), jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych objętych tym spisem. Pomniejszenia dokonuje się o tę część kwoty zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów), która przypada na towary handlowe objęte tym spisem.

Mam nadzieję, że zastosowanie się powyższych zaleceń uchroni Państwa przed przykrymi konsekwencjami ze strony organów podatkowych w postaci grzywien wymierzanych w postępowaniu karnym skarbowym.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem.

Materiały do pobrania:

Arkadiusz Sebastjan