Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Subwencje

18.05.2020 r

Szanowni Klienci,

Zakres pomocy, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID-19 jest dosyć szeroki. Zapewne większość z Państwa ma świadomość i wiedzę o możliwej do uzyskania pomocy z ZUS (zwolnienie z obowiązku płacenia składek w całości lub części, postojowe), z Funduszu Pracy (dofinansowanie wynagrodzeń, dofinansowanie 1-osobowej działalności gospodarczej, umarzalna pożyczka) i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dofinansowanie wynagrodzeń w związku z objęciem pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy).

Poza opisanymi wyżej formami pomocy przedsiębiorca możne uzyskać częściowo umarzalną subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Umorzeniu może podlegać maksymalnie 75% otrzymanej subwencji. Subwencje z PFR dotyczą przede wszystkim mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które poniosły negatywne konsekwencje związane z COVID-19. Ustalenie, do której kategorii należy zaliczyć Wasze przedsiębiorstwo (mikrofirma czy MŚP) jest związane z obrotami w dwóch poprzednich latach oraz ze średnim zatrudnieniem w tych latach. Najprościej zadzwonić lub napisać do nas celem ustalenia Waszego statusu. Wniosek do PFR można składać wyłącznie przez strony internetowe banków, po zalogowaniu się na swoje konto, co powoduje, że nie możemy złożyć takiego wniosku w Państwa imieniu tak, jak dzieje się to w przypadku wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy czy ZUS. Jeżeli zdecydujecie Państwo o złożeniu wniosku do PFR przekażemy wydruk zawierający wszelkie, niezbędne dane (obroty, stan zatrudnienia) do wypełnienia wniosku.

Wniosek do PFR może złożyć przedsiębiorca:

 • posiadający status mikrofirmy lub MŚP i prowadzący działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku,
 • zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, przy czym przez pracownika należy rozumieć również osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie) pod warunkiem, że od tej umowy były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne,
 • zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, przy czym przez pracownika należy rozumieć również osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie) pod warunkiem, że od tej umowy były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne,
 • u którego wystąpił co najmniej 25% spadek obrotów, na skutek COVID-19, w dwóch kolejnych miesiącach 2020 roku (np. kwiecień 2020 do marca 2020) lub spadek obrotów w miesiącu roku 2020 w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 roku (np. marzec 2020 do marca 2019), do porównania można przyjąć któryś z miesięcy 2020 roku, przypadający po 1 lutego 2020 roku,
 • który nie zalega we wpłatach podatków i składek ZUS na 31 grudnia 2019 roku lub na dzień złożenia wniosku, co oznacza, że przedsiębiorca nie mógł mieć zaległości na 31 grudnia 2019 roku ale może mieć zaległości na dzień złożenia wniosku lub miał zaległości na 31 grudnia 2019 roku ale nie ma zaległości na dzień złożenia wniosku,
 • który nie prowadził działalności w zakresie rybołówstwa, przetwórstwa spożywczego lub wątpliwych etycznie.
 • artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) - z 8% do 5%,

Otrzymana z PFR subwencja nie może być przeznaczona na:

 • nabycie innego podmiotu,
 • przedterminową spłatę kredytu w wysokości przekraczającej 25% subwencji,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi,
 • płatność do właścicieli (właściciela).

Środki z subwencji mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu,
 • przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty subwencji. Jeżeli subwencja zostanie przekazana na rachunek, na którym jest kredyt (np. obrotowy) powinna zostać niezwłocznie przekazana na innych rachunek chyba, że wartość kredytu jest mniejsza niż 25% subwencji.

Należy również pamiętać, że przedsiębiorca, który otrzymał subwencję będzie musiał rozliczyć się z jej wydatkowania po roku od jej otrzymania, a co za tym idzie musi potrafić udokumentować i wykazać na co przeznaczył otrzymane środki.

Wysokość subwencji jest liczona w odmienny sposób dla mikrofirm i MŚP.

Dla mikrofirm subwencja jest wypadkową poziomu spadku obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników. Są trzy poziomy spadku obrotów:

 • od 25% do 50%,
 • od 50% do 75%,
 • powyżej 75%.

Wartość subwencji na jednego pracownika wynosi odpowiednio (w zależności od poziomu spadku obrotów): 12.000 zł, 24.000 zł i 36.000 zł.

Dla MŚP subwencja jest wypadkową poziomu spadku obrotów i wartości sprzedaży netto (bez VAT) za cały 2019 roku. Podobnie, jak w przypadku mikrofirm są trzy poziomy spadku obrotów:

 • od 25% do 50%,
 • od 50% do 75%,
 • powyżej 75%.

Wartość subwencji obliczana jest, jako iloczyn wskaźnika procentowego, który wynosi 4%, 6% lub 8%, w zależności od poziomu spadku obrotów i wartości sprzedaży (netto) za 2019 rok.

Otrzymanie subwencji jest neutralne podatkowo, dopiero umorzenie jej części wywoła skutki podatkowe w podatku dochodowym.

Środki, którymi dysponuje PFR są ograniczone, dla mikrofirm wynoszą 25 mld zł, a dla MŚP 50 mld zł. Subwencje będą wpłacane do wyczerpania środków. Jeśli spełniacie Państwo kryteria do uzyskania subwencji należy niezwłocznie złożyć wniosek.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan