Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Tarcza 6.0 - Branżowa

17.12.2020 r

Została (nareszcie) uchwalona, podpisana i opublikowana nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tak zwana TARCZA 6.0.

Ustawa ta przewiduje pomoc jedynie dla wybranych branż. Ustawodawca określił kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 tych branż, które mogą korzystać z nowych form pomocy. O tym czy przedsiębiorca otrzyma pomoc w ramach Tarczy 6.0 nie decyduje faktycznie wykonywana działalność, lecz PKD wpisane w rejestrze REGON, według stanu na 30 września 2020 roku. Swoje dane można sprawdzić na stronie https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Poniżej wykaz, według PKD 2007, działalności, których wykonywanie uprawnia do korzystania z pomocy przewidziane w nowych przepisach.

Wykaz działalności

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z Działalność szpitali (tylko uzdrowiska)
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29. B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

FORMY POMOCY

Dofinansowanie wynagrodzeń

Przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 roku prowadzili, jako przeważający rodzaj działalności działalność z wykazu działalności mogą otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na ochronę miejsc pracy. Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przez pracownika należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie innych tytułów (np. umowa zlecenie) pod warunkiem, że ten inny tytuł (umowa) podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli wynagrodzenie wypłacone z tego tytułu rodzi obowiązek zapłaty składek ZUS. Dofinansowanie może być wypłacane przez okres 3 miesięcy.

Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który:

 • nie zalega z zapłatą podatków i składek ZUS na koniec III kwartału 2019 rok za wyjątkiem przypadków, gdy otrzymał decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatków lub składek ZUS albo otrzymał decyzję w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatków lub składek ZUS i realizuje ją terminowo,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • wobec, którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest, aby przychód z działalności z wykazu działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Przedsiębiorca jest zobligowany do zatrudniania pracownika przez okres w jakim otrzymuje na danego pracownika dofinansowanie i nie może wypowiedzieć mu umowy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika.

Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (dofinansowanie) nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 28 lutego 2021 roku.

Jednorazowa dotacja

Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Pomijając kwestię obrotów dotację mogą uzyskać ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do mniej niż 50 pracowników. Prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przysługuje przedsiębiorcom, którzy na 30 września 2020 roku prowadzili, jako przeważający rodzaj działalności działalność z wykazu działalności.

Warunkiem jest również, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcom, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

Dotacja podlega zwrotowi w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego przedsiębiorca otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie składek ZUS

Płatnicy składek ZUS, którzy na 30 września 2020 roku prowadzili, jako przeważający rodzaj działalności działalność z wykazu działalności mogą ubiegać się o umorzenie składek ZUS za listopad 2020 roku. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie tym płatnikom składek, którzy byli zgłoszeni, jako płatnicy na dzień 30 czerwca 2020 roku. Warunkiem umorzenia składek jest również to, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Wnioski w sprawie umorzenia składek można składać do 31 styczna 2021 roku.

Jednorazowe świadczenie postojowe

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która korzystała wcześniej ze świadczenia postojowego, przysługuje prawo do złożenia wniosku o jednorazowe świadczenie postojowe. Uprawnienie to przysługuje osobom, które na 30 września 2020 roku prowadziły, jako przeważający rodzaj działalności działalność z wykazu działalności. Warunkiem otrzymania jednorazowego świadczenia postojowego jest, aby przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Świadczenie postojowe wyniesie 2.080 zł, a przypadku karty podatkowej 1.300 zł.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszej pomocy udzielanej przez Rejonowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz ZUS będziemy w Państwa imieniu przygotowywać i składać wnioski.

Z poważaniem
Arkadiusz Sebastjan