Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Tarcza 7.0 - Branżowa

02.02.2021 r

Od 1 lutego 2021 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Na podstawie tych przepisów może zostać udzielona pomoc dla przedsiębiorców ze ściśle określonych branż (tzw. Tarcza 7.0).

Weryfikacji oznaczenia prowadzonej przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 roku.

Ponowne świadczenie postojowe

Ponowne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jednokrotne świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom wykonującym przeważającą działalność oznaczoną następującymi kodami PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Dwukrotne świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom wykonującym przeważającą działalność oznaczoną następującymi kodami PKD:

49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z


Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dla wybranych branż możliwe będzie uzyskanie kolejnej dotacji w wysokości do 5.000 zł ze środków Urzędu Pracy. O tę dotację mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, u których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dotacja jest przewidziana dla przedsiębiorców wykonujących przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Wnioski o przyznanie dotacji można składać do 31 marca 2021 roku.


Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Płatnicy składek mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za styczeń 2021 roku jeżeli prowadzą przeważającą działalność oznaczoną Kodami PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

natomiast płatnicy składek ZUS prowadzący przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 roku oraz styczeń 2021 roku. Warunkiem skorzystania z ulgi jest aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego oraz żeby płatnik był zgłoszony do ZUS przed dniem 1 listopada 2020 roku. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorcy i ilość osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS można składać do 31 marca 2021 roku.


Świadczenie na ochronę miejsc pracy

Przedsiębiorcy prowadzący na 30 września 2020 roku działalność gospodarczą mogą wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na umowę zlecenie pod warunkiem, że od tej umowy są opłacane składki ZUS. Pomoc ta jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność oznaczoną kodami PKD:

55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z

Pomoc dotyczy przedsiębiorców, u których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wnioskujący o pomoc nie mogą również posiadać zaległości we wpłatach składek ZUS i podatków na koniec III kwartału 2020 roku oraz nie mogą być w trudnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Termin do składania wniosków o wypłatę świadczeń na ochronę miejsc pracy upływa 31 marca 2021 roku.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan