Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

23.12.2021 r.

Przypominamy o konieczności ujawnienia beneficjentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wymóg ten wynika z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane między innymi:

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3. spółki komandytowo-akcyjne;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
    1. proste spółki akcyjne;
  5.  spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);
  6. spółki partnerskie;
  7. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  8. fundacje.

 Wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy dokonać poprzez stronę internetową pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Dane podlegające ujawnieniu pokrywają się z tymi, które widnieją w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale także w umowie spółki, np. w zakresie rodzaju uprzywilejowania.

Jeśli działają Państwo w jednej z wymienionych wyżej form prawnych, proszę sprawdzić, czy wpis został dokonany, a dane w nim zawarte są aktualne. Organy Krajowej Administracji Skarbowej już kontrolują wpisy i nakładają sankcje w przypadku ich braku.

Służę pomocą przy dokonywaniu wpisu i aktualizacji danych. Nie możemy zrobić tego w Państwa imieniu, gdyż zgłoszenie lub aktualizacja danych muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu przed KRS.

W przypadku zmiany stanu faktycznego, aktualizacji danych w CRBR należy dokonać w terminie 7 dni od ujawnienia zmian w KRS.

Pozdrawiam,
Dominika Sebastjan