Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Wypłaty z tytułu umów o dzieło

04.09.2014 r

Niniejszy biuletyn jest przeznaczony przede wszytki dla tych z Państwa, którzy dokonują wypłat z tytułu umów o dzieło.

Zarówno nasza praktyka w zakresie kontroli przeprowadzanych przez ZUS jak i informacje pojawiające się w mediach jednoznacznie wskazuję, że ZUS zmienił diametralnie podejście do umów o dzieło i zdecydowaną ich większość przekwalifikowuje jako umowy zlecenie i nalicza od nich składki. Dotyczy to również sytuacji, w których w czasie poprzednich kontroli ZUS nie kwestionował umów o dzieło, natomiast obecnie zmienia swoją interpretację i stwierdza, że umowa mimo, że nie zmieniła swojego charakteru jest traktowana, jako umowa zlecenie.

Pragnę przypomnieć, że umowa o dzieło jest typem umowy o świadczenie usług a strony umowy o dzieło to zamawiający i przyjmujący zamówienie.

Zawierając umowę o dzieło należy mieć świadomość, że taki rodzaj umowy określa nie tylko jej nazwa, ale także treść.

Jak wynika z art. 627 Kodeksu cywilnego, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło, o którym mowa w przywołanym przepisie, jest świadczeniem jednorazowym. Owo jednorazowe świadczenie wiąże się z jego materialnym utrwaleniem, wynagrodzenie zaś należne jest za osiągnięcie określonego w umowie rezultatu. Nie bierze się pod uwagę staranności działania – ta jest przedmiotem umów zleceń. Umowa o dzieło jest umową o wynik (rezultat) usługi - wykonanie oznaczonego dzieła po dokonaniu jego odbioru. Pamiętać trzeba, że zawierając umowę o dzieło należy jednoznaczne określić, wykonania jakiej czynności ma dotyczyć (wykonania, nie zaś wykonywania – tryb dokonany jest niezmierne istotny). Co za tym idzie, przedmiotem umowy o dzieło nie mogą być niedookreślone roboty budowlane, prace instalacyjne, usługi medyczne czy obsługa strony internetowej. „Dziełu” może podlegać zakończone wykonanie strony internetowej, stworzenie projektu lub określona usługa medyczna, lub zestaw usług na rzecz jednego podmiotu, w określonym celu i z jasnymi ramami procesu rozpoczęcia i zakończenia usługi.

Wysokość wynagrodzenia obejmuje nakład pracy oraz inne nakłady poniesione przez przyjmującego zamówienie. Świadczenie przyjmującego zamówienie jest zawsze odpłatne, pod warunkiem jednak, że rezultat został osiągnięty. Niewykonanie dzieła pozbawia przyjmującego zamówienie całości bądź części wynagrodzenia.

Istotnym elementem umowy o dzieło jest odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła; jednym z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy zlecenia jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

Podkreślenia raz jeszcze wymaga, że umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, która jest umową należytej staranności (nie liczy się rezultat, a jedynie dążenie do jego osiągnięcia) jest umową rezultatu, a więc musi przewidywać osiągnięcie jasno określonego (konkretnego) i sprawdzalnego celu czy wyniku (rezultatu) dzieła. Ten rezultat musie zostać w umowie skonkretyzowany i szczegółowo opisany tak, aby był sprawdzalny.

Mając na uwadze powyższe proszę o wnikliwą weryfikację zawieranych przez Państwa umów cywilnoprawnych, a w razie wątpliwości należy moim zdaniem skontaktować się z kancelarią prawną, która może służyć profesjonalną pomocą w tym zakresie.

Arkadiusz Sebastjan