Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany dotyczące kas rejestrujących

23.05.2019 r

1 maja 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to, w stosunku do poprzedniego, zawiera kilka nowych elementów. Poniżej najważniejsze zmiany (pogrubioną czcionką zaznaczyłem te zmiany, które są najistotniejsze):

 • podatnik ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego, bez żądania nabywcy, najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności; moim zdaniem, w przypadku płatności kartą, wystawienie i wydanie paragonu powinno nastąpić z chwilą autoryzacji i zaakceptowania transakcji przez wystawcę karty, co wynika z komunikatu pojawiającego się na terminalu obsługującym karty,
 • zaewidencjonowanie zaliczki, czyli wystawienie i wydanie paragonu fiskalnego powinno nastąpić:
  • w przypadku płatności gotówką - z chwilą otrzymania gotówki,
  • w przypadku płatności za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, na rachunek w banku lub SKOK sprzedawcy - sprzedawca (podatnik) ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania - zmiana ta oznacza, że w trakcie miesiąca nie ma konieczności ewidencji w kasie fiskalnej zaliczek i dopiero z chwilą wydania towaru podatnik dokonuje ewidencji zaliczki i wydania towaru, (jeżeli zaliczka nie obejmowała całej ceny sprzedaży) pod warunkiem, że zaliczka i wydanie towaru następują w tym samym miesiącu, w przeciwnym wypadku zaliczka musi zostać zewidencjowania najpóźniej na koniec miesiąca,
 • podatnik ma obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję (pracowników obsługujących kasy rejestrujące) z zasadami prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków, osoba obsługująca kasę rejestrującą ma obowiązek zapoznania się z informacją o zasadach ewidencji i złożenia oświadczenia w tym zakresie; wzór informacji wraz z oświadczeniem można znaleźć TUTAJ, oświadczenie powinno zostać złożone do 31 maja 2019 roku lub z chwilą zatrudnienia takiej osoby, jeżeli zatrudnienie następuje po tej dacie,
 • wyświetlacz kasy musi być umieszczony w ten sposób, aby umożliwić nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych,
 • podatnik jest zobligowany do zapewnienia takiego stanu technicznego kasy by zagwarantować czytelny wydruk paragonów fiskalnych i faktur, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży,
 • zostały jednoznacznie przypisane oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
  1. literze "A" - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze "B" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze "C" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze "D" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze "E" - jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze "F" i "G" - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy (odpowiednio: procedura marży dla biur podróży i procedura marży - towary używane); podatnicy mają czas do 31 lipca 2019 roku na odpowiednie przyporządkowanie oznaczeń literowych do stawek podatku VAT.

Dosyć niechętnie informuję o planach w zakresie zmian przepisów, gdyż od propozycji do ostatecznej treści jest daleka droga i pierwotna treść przepisu ulega znaczącym modyfikacjom lub zmiany w ogóle nie wchodzą w życie, jednakże Ministerstwo Finansów coraz częściej sygnalizuje zmianę przepisów związaną z wystawianiem faktur do paragonów. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, począwszy od 1 lipca 2019 roku, mają obowiązywać przepisy uniemożliwiające wystawienie faktury do paragonu, jeżeli paragon nie zawiera nr NIP nabywcy. Z tego, co wiem na rynku jest niewiele kas, które umożliwiają wprowadzenie NIP nabywcy. Zmiana ta, jeżeli wejdzie w życie, zobliguje sprzedawców do ustalenia, przed dokonaniem sprzedaży, czy nabywca będzie żądał faktury. W przypadku, gdy po zaewidencjonowaniu sprzedaży w kasie rejestrującej nabywca będzie chciał otrzymać fakturę najpierw należy dokonać zwrotu towaru i wypełnić protokół zwrotu i dopiero potem dokonać powtórnej sprzedaży dokumentując ją fakturą. Procedura dość skomplikowana i uciążliwa, zatem nabywca będzie musiał przed transakcją wiedzieć, jaki dokument chce otrzymać - paragon czy fakturę.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan