Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany od 01.01.2019 r. - samochody osobowe

18.09.2018 r

Ze względu na duże zainteresowanie planami Ministerstwa Finansów w zakresie nowych regulacji dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niniejszy biuletyn opisuje planowane zmiany w przepisach prawa podatkowego. Pragnę podkreślić, że są to projekty i ostateczna treść przepisu na dzień dzisiejszy nie jest znana, ponieważ Sejm nie uchwalił ich jeszcze. Projektowane zmiany są obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i nie znamy daty, kiedy zostaną skierowane do prac Sejmu. Zmiany powinny zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada, aby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Oto wykaz planowanych zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodu związanych z używaniem samochodów osobowych:

  1. W przypadku samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, ale jest używany również do działalności gospodarczej kosztem uzyskania będzie 20% poniesionych, udokumentowanych wydatków.
  2. Dla samochodów, które nie stanowią własności podatnika i są używane na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu lub podobnej kosztem uzyskania będzie 50% poniesionych, udokumentowanych wydatków. Temu ograniczeniu nie będą podlegały raty leasingowe i czynsze wynikające z umowy najmu. Wspomniane czynsze i raty leasingowe będą podlegały jednak innemu ograniczeniu, do kosztów uzyskania przychodu będą mogły zostać zaliczone czynsze i raty do 150.000 zł, co oznacza, że w przypadku najmu lub leasingu samochodów o wartości ponad 150.000 zł część tych wydatków nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.
  3. W przypadku samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, kosztem uzyskania będzie 50% poniesionych, udokumentowanych wydatków oraz odpisy amortyzacyjne. Kwota odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu będzie ograniczona do 150.000 zł, co oznacza, że w przypadku samochodów, których wartość początkowa przekracza 150.000 zł część odpisów amortyzacyjnych nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.
  4. Aby rozliczyć 100% poniesionych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu stanowiącego własność podatnika lub użytkowanego na podstawie umowy najmu lub leasingu podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
  5. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Jednakże nowe zasady mają mieć zastosowanie do pojazdów używanych na podstawie umowy najmu lub leasingu zawartej już po publikacji zamian w Dzienniku Ustaw. Jeżeli planują Państwo leasing lub najem samochodu, którego wartość przekracza 150.000 zł należy to zrobić możliwie szybko, aby zapewnić sobie możliwość zaliczenia w ciężar kosztów całych rat leasingowych lub czynszów najmu.
  6. Od 1 stycznia 2021 roku nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich umów najmu lub leasingu nawet tych, które zostały zawarte przed publikacją nowych przepisów. Wskazane, zatem będzie w przypadku umów dotyczących samochodów o wartości ponad 150.000 zł, aby trwały one nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku lub aby raty (czynsze), których płatność przypada po 1 stycznia 2021 roku były możliwie niewielkie.

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że powyższe informacje oparte są o projekt zmian w ustawach o podatku dochodowym i ich (tych zmian) ostateczny kształt na dzień dzisiejszy nie jest znany. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan