Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Tym razem nieco o zmianach w VAT od 1 lipca 2023 roku i nie tylko

22.06.2023 r

Najważniejsze zmiany w VAT

Mały podatnik w VAT

Limit obrotu dla utrzymania statusu małego podatnika został podniesiony z 1.200.000 euro na 2.000.000 euro. Do limitu wlicza się również wartość podatku VAT, co oznacza, że jest on obliczany od obrotu brutto (łącznie z VAT).

Ustalanie struktury i proporcji, gdy jednocześnie występuje sprzedaż opodatkowana, zwolniona i niepodlegająca systemowi ustawy VAT.

W przypadku podatników rozpoczynających w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza znika obowiązek uzgadniania proporcji z naczelnikiem urzędu. Po zmianie wystarczy zawiadomienie naczelnika o przyjętej proporcji. Również w przypadku podatników, u których poza sprzedażą opodatkowaną pojawiła się sprzedaż zwolniona z podatku znika obowiązek ustalania planowanej struktury z naczelnikiem. W tym przypadku również wystarczy zawiadomienie naczelnika o przyjętej strukturze sprzedaży.

Faktury wystawiane do e-paragonów

Uregulowano sposób pozostawiania w ewidencji e-paragonów w przypadku, gdy sprzedaż została potwierdzona fakturą. W tej sytuacji pozostawia się w dokumentacji numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarte na paragonie fiskalnym w postaci elektronicznej.

E-paragony

Od 15 września paragon fiskalny za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, zostanie wydany przez sprzedawcę nabywcy przesyłając go w sposób uzgodniony z nabywcą, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych osobowych.

Podatek od spadków i darowizn

Od 1 lipca 2023 roku zwiększeniu ulegną kwoty, które wyłączamy z podstawy opodatkowania (kwoty wolne) podatkiem od spadków i darowizn:

  • 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 5733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwota wolna obejmuje kwoty darowizny otrzymane w danym roku i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok.

Przypomnę, że do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
  • do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
  • do grupy III - innych nabywców.

Zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt)

W przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z najmu limit przychodów w wysokości 100.000 zł rocznie powyżej, którego stawka podatku wynosi 12,5% będzie dotyczył każdego małżonka odrębnie, a nie jak do tej pory, kiedy limit był jeden dla sumy przychodów z najmu dla obojga małżonków.

Działalność nieewidencjonowana

Od 1 lipca 2023 roku zwiększa się limit przychodów w ramach działalności nieewidencjonowanej, zamiast 50% będzie do 75% minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 3.600 zł limit miesięcznych przychodów dla działalności nieewidencjonowanej wyniesie 2.700 zł (75% x 3.600 zł). Przypomnę, że od przychodów z tej działalności nie musimy opłacać żadnych składek ZUS i dochód z tego tytułu jest rozliczany w zeznaniu rocznym.

Krajowy System eFaktur (KSeF)

KSeF ma wejść jako powszechny obowiązek od 1 lipca 2024 roku. W założeniu jednolity standard e-faktury ma uprościć proces dokumentowania transakcji, przyśpieszyć i zautomatyzować wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych - w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności. Organy podatkowe będą mogły, przy okazji, na bieżąco zweryfikować co i komu sprzedaje podatnik w ramach działalności gospodarczej. KSeF pozwoli również na niedrukowanie faktur, gdyż każda faktura wystawiona w tym systemie będzie przechowywana w Centralnym Repozytorium prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.

Mimo, że do wprowadzenia KSeF pozostał ponad rok, po uchwaleniu przepisów, będę Państwa informował o obowiązkach związanych z KSeF, gdyż wprowadzenie tego systemu może spowodować sporo komplikacji i kłopotów, chociażby natury technicznej.

Minimalne wynagrodzenie

Przypomnę, że od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3.600 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku (założenia)

(tę część biuletynu czytacie Państwo na własną odpowiedzialność i lepiej zrobić to po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą).

Według przyjętej propozycji, od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosić ma 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 roku – 4.300 zł. Stawka godzinowa ma najpierw wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł. Zatem planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia ma wynieść 21,5% (I półrocze 2023 do I półrocza 2024) i 19,4% (II półrocze 2023 do II półrocza 2024). Bez komentarza...

Zmian jest oczywiście zdecydowanie więcej, jednakże nie ma ani możliwości ani sensu opisywania ich szczegółowo. Napisałem o tych zmianach, które wprost Państwa dotyczą i mogą mieć wpływ na Wasze decyzje. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.