Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w VAT od 1.10.2021

04.10.2021 r

Od 1 października 2021 roku wchodzi w życie większość zamian w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej – VAT) zwanych SLIM VAT 2.

Zmiany te są w większości korzystne dla podatników. Poniżej informacja o najważniejszych zmianach w ustawie VAT. 


Ulga na złe długi.

Do tej pory aby skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT (zmniejszenie podatku należnego) koniecznym było spełnienie kilku warunków, w tym dotyczących nabywcy. Od 1 października, aby skorzystać z ulgi na złe długi na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wystarczy, że:

  • wierzyciel jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Na dzień korekty dłużnik może być wykreślony z rejestru VAT lub może toczyć się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Podatnicy zyskali również możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku dostaw na rzecz podmiotów, które nie były i nie są podatnikami, np. na rzecz konsumentów, to jest nabywców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. W tym przypadku aby skorzystać z ulgi musi zostać spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
  • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
  • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi na nowych zasadach dotyczy tych wierzytelności, które spełniają warunki do objęcia ich ulgą od 1 października 2021 roku. Oznacza to, że jeżeli przysługuje nam wierzytelność wobec podmiotu, który jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub jest w trakcie likwidacji ale 90-ty dzień od dnia terminu płatności upłynął przed 1 października 2021 roku nie możemy korzystać z nowych zasad, gdyż ulgę na złe długi mieliśmy możliwość wykazania w okresie rozliczeniowym przypadającym przed wspomnianą datą.

Na zasadzie symetrii podatnicy będący dłużnikami będący w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji są zobowiązani do dokonania korekty podatku naliczonego.

Wydłużono również z 2 do 3 lat możliwość skorzystania z ulgi na złe długi.


Zgłoszenie VAT-26 czyli informacja o samochodach wykorzystywanych wyłącznie do działalności podatnika.

Do tej pory, aby odliczać 100% podatku VAT od zakupu lub leasingu samochodu osobowego w rozumieniu ustawy VAT mieliśmy obowiązek zgłoszenia tego samochodu, na druku VAT-26, do naczelnika właściwego urzędu w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Przez pierwszy wydatek należy rozumieć zarówno dokonanie płatności jak i otrzymanie faktury. Praktyka pokazała, że dotrzymanie tego terminu było dosyć trudne. Od 1 października 2021 roku termin do złożenia zgłoszenia (VAT-26) przypada do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK_VAT. Wydłużenie terminu pozwali zarówno nam jak i Państwu na podjęcie stosownych działań w przypadku, gdy nabywany pojazd będzie związany wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika.

Nowe przepisy dotyczą wydatków poniesionych od 1 października 2021 roku.


Środki na rachunku VAT.

Do 30 września 2021 roku istniała możliwość przesuwania środków zgromadzanych na rachunkach VAT pod warunkiem, że rachunki VAT były w jednym banku. Od 1 października 2021 roku podatnicy zyskują możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami VAT, nawet gdy są one w różnych bankach. Zmiana ta pozwoli zracjonalizować gospodarowanie środkami na rachunkach VAT.

Do 30 września podatnik, który miał zaległości podatkowe nie mógł złożyć wniosku o zwrot środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. Obecnie podatnik, który posiada zaległości podatkowe, ale otrzymał decyzję o odroczeniu płatności tych zaległości lub rozłożeniu ich na raty może skutecznie wnioskować o uwolnienie środków z rachunku VAT. 


Termin do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i nabycia towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Zmiana w tym zakresie zaczęła obowiązywać od 7 września 2021 roku.

Do tej pory podatnik, który nie wykazał podatku naliczonego w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i nabycia towarów dla których podatnikiem jest nabywca mógł wykazać ten podatek jedynie w bieżącej deklaracji, co prowadziło do powstania zaległości podatkowej i odsetek. Zmiana przepisu, wymuszona wyrokiem TSUE wskazującym niezgodność polskiej ustawy VAT z dyrektywą unijną, dopuszcza obecnie możliwość uwzględnienia w korekcie deklaracji zarówno podatku należnego (co jest oczywiste) jak i podatku naliczonego wynikającego z wykonania opisanych wyżej czynności. 


Przykład:
Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w sierpniu. Fakturę dokumentującą to nabycie otrzymał w grudniu.

W starym stanie prawnym podatnik musiałby wykazać podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w sierpniu (poprzez korektę pliku JPK-VAT), natomiast podatek naliczony mógł wykazać dopiero w grudniu.

W nowym stanie prawnym podatnik, w korekcie pliku JPK-VAT, wykazuje podatek należny oraz może wykazać podatek naliczony, co powoduje, że korekta ta staje się neutralna w zakresie ewentualnego zobowiązania podatkowego i nie dochodzi do powstania zaległości podatkowej i odsetek.


Ponadto, przed zmianą przepisów, przywracając podatek naliczony poprzez korektę deklaracji, koniecznym było skorygowanie deklaracji, w której powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obecnie, po zmianie przepisów, można skorygować deklarację za okres, w którym prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało lub za trzy kolejne okresy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan