Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w ewidencji podatku od towarów i usług

24.09.2020 r

Szanowni Klienci,

Niniejszy biuletyn jest poświęcony zmianom, wchodzącym w życie 1 października 2020 roku, w ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) w związku z wprowadzeniem nowych plików JPK_VAT. Ewidencja prowadzone dla potrzeb VAT będą rozszerzone o oznaczenia identyfikujące przedmiot dostawy (rodzaj towarów) lub świadczenia usług, obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Również w ewidencji zakupów (nabyć) konicznym stanie się wprowadzenia dodatkowych oznaczeń dla podatku naliczonego wynikającego z importu, transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, faktur od rolników ryczałtowych, dokumentów wewnętrznych i faktur wystawionych przez podatnika, który wybrał metodę kasową.

WAŻNE: dodatkowe oznaczenia muszą znaleźć się w ewidencji VAT (rejestrach), nie ma potrzeby ani obowiązku umieszczania tych oznaczeń na wystawianych fakturach.

Dla tych z Państwa, którzy wystawiają niewielką ilość faktur sprzedaży lub nie wystawiają ich w ogóle nic się nie zmieni, gdyż odpowiednie oznaczenia wprowadzimy do rejestrów podczas ewidencjonowania Waszych dokumentów i to przede wszystkim nas dotkną zmiany zasad ewidencjonowania. Podobnie będzie w przypadku tych z Państwa, którzy wprawdzie wystawiają dużą ilość faktur, lecz przedmiot dostaw lub świadczenia usług nie będzie wymagał wprowadzania dodatkowych oznaczeń.

W poniższej tabeli zostały zestawione towary i usługi, których sprzedaż wymaga wprowadzenia dodatkowych oznaczeń w ewidencji sprzedaży.

Lp. Rodzaj transakcji lub powiązań Oznaczenie
1. dostawy napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 01
2. dostawy towarów objętych pakietem paliwowym, wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT 02
3. dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją 03
4. dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 04
5. dostawy odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy 05
6. dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy 06
7. dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10, 07
8. dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12- 25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy 08
9. dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) 09
10. dostawy budynków, budowli i gruntów 10
11. świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.) 11
12. świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 12
13. świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 13
14. dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT SW
15. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
16. istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT TP
17. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_WNT
18. dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_D
19. świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT MR_T
20. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT MR_UZ
21. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
22. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) I_63
23. transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT B_SPV
24. dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia, na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT B_SPV_DOSTAWA
25. świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT B_MPV_PROWIZJA
26. transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP

Pewną trudność może nam sprawić identyfikacja Waszego odbiorcy, któremu wystawiliście fakturę, jako podmiotu powiązanego (poz. 16 tabeli). Dlatego też proszę o oznaczenie tych faktur, które zostały wystawione dla podmiotu powiązanego. Podmioty powiązane (w pewnym uproszczeniu) to:

 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  - ten sam inny podmiot lub
  - małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 • podatnika i jego zagraniczny zakład
 • istnieją powiązania wynikające ze stosunku pracy
 • istnieją powiązania wynikające z tytułu przysposobienia.

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

 1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

W poniższej tabeli zostały zestawione dowodów sprzedaży:

Lp. Rodzaj transakcji lub powiązań Oznaczenie
1 Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących RO
2 Dokument wewnętrzny WEW
3 Faktura wystawiona do paragonu FP

W przypadku ewidencja zakupów (nabyć) oznaczeń jest zdecydowanie mniej. W poniższej tabeli zostały zestawione towary i usługi, których nabycie wymaga wprowadzenia dodatkowych oznaczeń w ewidencji zakupów.

Lp. Rodzaj transakcji lub powiązań Oznaczenie
1 Podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy IMP
2 Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP
3 Faktura VAT RR VAT_RR
4 Dokument wewnętrzny WEW
5 Faktura wystawioną przez sprzedawcą, podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczeń MK

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan