Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.

07.01.2021 r

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Znacznemu rozszerzeniu uległa lista działalności, które mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Należy pamiętać, że wybór tej formy opodatkowania wyklucza wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Znacznemu zwiększeniu uległ również limit przychodów uprawniający do korzystania z tej formy opodatkowania. Obecnie wynosi on 2.000.000 euro w poprzednim roku podatkowym (do końca 2020 roku limit ten wynosił 250.000 euro).

Przypomnę również, że ryczałt jest podatkiem płaconym od przychodu (obrotu), a nie od dochodu.

O wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym (ryczałt, zasady ogólne – skala podatkowa, podatek liniowy) decydujemy dokonując wpłaty pierwszej zaliczki, to jest 22 lutego 2021 roku.

Poniżej wykaz działalności wraz z kodami PKWiU i stawkami ryczałtu.

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
  1. 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

  2. 15% przychodów ze świadczenia usług:

   • reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
   • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
   • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
   • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
   • licencyjnych związanych z:
    • nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
    • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),
    • nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
    • nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
    • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
    • nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
   • związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
   • związanych z wydawaniem:
    • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
    • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
    • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
    • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
   • związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
   • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
   • finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
   • prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
   • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • fotograficznych (PKWiU 74.2),
   • tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
   • przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
   • detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
   • obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
   • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
   • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);
  3. 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

  4. 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:

   • przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
   • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,
   • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
   • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
   • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
   • wynajmu i dzierżawy:
    • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
    • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
    • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
    • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
    • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
    • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
    • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
    • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
   • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
  5. 8,5%:

   • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,
   • przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
   • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
   • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
   • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
   • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
   • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;
  6. 5,5%:

   • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
   • prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
   • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;
  7. 3,0% przychodów:

   • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
   • z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
   • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
   • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
   • o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
   • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
    • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
    • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
    • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
   • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;
  8. 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Zasadniczej zmianie uległa wysokość ulgi abolicyjnej. Zmiana ta ma znaczenie wyłącznie dla tych podatników, którzy mają polską rezydencję podatkową, co oznacza, że od wszystkich dochodów, w tym osiągniętych za granicą, muszą zapłacić podatek w Polsce z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najbardziej dotknięci tą zmianą będą podatnicy osiągający dochody na terenie Wielkiej Brytanii.

Zwolnienie z podatku części dochodów komandytariuszy.

Komandytariusz, będący osobą fizyczną może korzystać ze zwolnienia w wysokości 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Zwolnienia nie stosuje się do komandytariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub są członkami zarządu takich spółek (komplementariuszy) albo są powiązani z osobami spełniającymi jeden z powyższy warunków.

Zmian jest oczywiście zdecydowanie więcej, jednakże ze względu na ich ograniczony zakres działania (np. amortyzacja taboru morskiego w budowie), nie opisywałem ich szczegółowo.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan