Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 rok.

05.01.2021 r

Poniższe informacje stanowią jedynie bardzo syntetyczny i mocno uproszczony opis zmian w ustawie podatkowej. Nie sposób, ze względu na objętość biuletynu, opisać szczegółowo wszystkich zmian i ich konsekwencji.

Ryczałt czyli „podatek estoński”.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Wybór ryczałtu obowiązuje przez 4 kolejne lata podatkowe i może zostać przedłużony na kolejne lata, jeżeli podatnik podejmie taką decyzję. Spółka chcąca korzystać z tej formy opodatkowania musi spełniać kilka warunków:

 • spółka taka nie mogła mieć przychodów, łącznie z kwotą podatku od towarów i usług (VAT), w poprzednim roku podatkowym, większych niż 100.000.000 zł,
 • wspólnikami lub akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • więcej niż 50% przychodów nie może pochodzić z działalności finansowej, w tym z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • spółka zatrudnia (na podstawie umowy o pracę ) przynajmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty poza udziałowcami lub akcjonariuszami albo wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wynoszą co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • spółka jest zobowiązana do ponoszenia nakładów inwestycyjnych:
  1. 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł - w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
  2. 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł - w okresie 4 lat podatkowych, wartości procentowe odnoszą się do wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin. Do wartości początkowej, o której mowa w zdaniu poprzednim nie zaliczamy wartości gruntów, budynków, budowli oraz inwestycji w obcych gruntach, budynkach i budowlach.

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowią kwoty dochodu spółki przeznaczone do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy, powiększone o wydatki spółki niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz ukryte zyski, to jest, między innymi: pożyczki udzielone wspólnikom bądź akcjonariuszom, zysk przeznaczony na powiększenie kapitału zakładowego, darowizny, wydatki na reprezentację, część wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji lub umów o pracę dla udziałowców lub akcjonariuszy, odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych.

W ostatnim roku korzystania przez spółkę z opodatkowania w formie ryczałtu podstawę opodatkowania stanowi dochód netto wykazany w sprawozdaniu finansowym. Stawki podatku (ryczałtu) wynoszą:

 • dla małych podatników (przychody do 2 mln euro w roku) – 15% podstawy opodatkowania,
 • dla pozostałych – 25% podstawy opodatkowania,
 • z tytułu opodatkowania zysku netto (ostatni rok korzystania z ryczałtu) – odpowiednio 15 i 25%.

Należy pamiętać, że ryczałt (podatek estoński) nie jest zwolnieniem z podatku, a jego odroczeniem. Podatnik, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zapłaci podatek dopiero z chwilą wypłaty zysku lub zakończenia korzystania z tej formy opodatkowania. Ta forma opodatkowania jest skierowana przede wszystkim do tych podatników, których podstawowym celem jest inwestowanie środków finansowych w składniki majątku, a nie konsumpcja (wypłata) zysków.

O wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować właściwy organ podatkowy do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem. W tym roku termin ten upływa 1 lutego 2021 roku.

Odpisy na fundusz inwestycyjny.

Do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć faktycznie dokonane odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Przez cele inwestycyjne należy rozumieć faktycznie poniesione wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin. Cele inwestycyjne to również wydatki na raty leasingowe ale wyłącznie w przypadku leasingu finansowego i dotyczącego opisanych wyżej środków trwałych.

Odpisy na fundusz inwestycyjny stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. fundusz ten jest tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy,
 2. równowartość środków pieniężnych odpowiadająca wartości odpisu na ten fundusz zostanie wpłacona, nie później niż w dniu dokonania tego odpisu, na wyodrębniony wyłącznie w tym celu rachunek w banku lub SKOK,
 3. środki pieniężne, o których mowa w pkt 2, nie pochodzą z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłat ani innych form wsparcia finansowego;
 4. zgromadzone w roku podatkowym środki tego funduszu zostaną wydatkowane na te cele inwestycyjne nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu, chyba że:
  • podatnik złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o planowanych inwestycjach wskazującą rok wydatkowania środków funduszu na te cele inwestycyjne oraz
  • wydatkowanie tych środków nastąpi nie później niż w trzecim roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu, przy czym każdy rok podatkowy z tych 3 lat nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli podatnik nie wydał środków zgromadzonych na funduszu inwestycyjnym na cele i w sposób opisany wyżej traci prawo do korzystania z tej możliwości przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Ponadto podatnik będzie zobowiązany w takiej sytuacji do zaliczenia do przychodów odniesionych wcześniej w ciężar kosztów uzyskania przychodu odpisów na fundusz inwestycyjny.

Kwota odpisu na fundusz inwestycyjny stanowi pomoc de minimis.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych z funduszu inwestycyjnego nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Rozwiązanie to pozwoli podatnikowi na zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatków (odpisów na fundusz inwestycyjny) z chwilą ich poniesienia, co wpłynie na zmniejszenie obciążeń podatkowych już na etapie gromadzenia środków finansowych, a nie dopiero po oddaniu środków trwałych do używania.

Limit przychodów dla małych podatników.

Aby w 2021 roku mieć status małego podatnika, przychody podatnika, wraz z kwotą podatku od towarów i usług nie mogły, w poprzednim roku podatkowym przekroczyć 2.000.000 euro (na 2021 rok limit ten wynosi 9.238.000 zł). Poprzednio, to jest do końca 2020 roku, limit wynosił 1.200.000 euro. Posiadanie statusu małego podatnika pozwala, między innymi, na korzystanie z niższej 9% stawki CIT. Dla pozostałych podatników stawka podatku wynosi 19%.

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikami CIT.

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku wszystkie spółki komandytowe stają się podatnikami podatku od osób prawnych. Spółki te mogą podjąć decyzję o stosowaniu nowych uregulowań podatkowych począwszy od 1 maja 2021 roku. Spółka komandytowa może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • nie dokonywać żadnych zmian – wtedy spółka zapłaci 9 lub 19% podatku dochodowego od osób prawnych, a wspólnicy zapłacą od pobranych rzeczywiście ze spółki środków, w tym świadczeń, 19% podatku,
 • zamienić miejscami komandytariusza (najczęściej jest to osoba fizyczna) z komplementariuszem (najczęściej jest to sp. z o.o.); komplementariusz będący osobą fizyczną może odliczyć od swojego podatku podatek zapłacony przez spółkę w takiej proporcji w jakiej ten komplementariusz uczestniczy w zyskach spółki komandytowej, co spowoduje, że obciążenie podatkowe nie ulegnie zwiększeniu, należy jednak pamiętać, że komplementariusz odpowiada wraz ze spółką za jej zobowiązania (odpowiedzialność subsydiarna), taką samą odpowiedzialność mają wspólnicy spółki jawnej,
 • dokonać przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną; wtedy zasady opodatkowania nie ulegają zmianie w stosunku do zasad obowiązujących do końca 2020 roku, wspólnicy spółki jawnej odpowiadają ze spółką za jej zobowiązania (odpowiedzialność subsydiarna), w wyniku przekształcenia NIP i REGON nie ulegają zmianie,
 • dokonać przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy mogą uzyskiwać wynagrodzenie za wykonywanie usług na rzecz spółki w ramach działalności gospodarczej lub otrzymywać wynagrodzenia za posiedzenia zarządu oraz mogą otrzymywać dywidendę, której wypłacenie jest, w przypadku osób fizycznych, związane z podwójnym opodatkowaniem, w wyniku przekształcenia NIP i REGON nie ulegają zmianie,
 • połączyć spółkę z o.o. (komplementariusza) ze spółką komandytową w wyniku czego zostanie zlikwidowana spółka komandytowa, a jej cały majątek przejmie spółka z o.o., wspólnicy mogą uzyskiwać wynagrodzenie za wykonywanie usług na rzecz spółki w ramach działalności gospodarczej lub otrzymywać wynagrodzenia za posiedzenia zarządu oraz mogą otrzymywać dywidendę, której wypłacenie jest, w przypadku osób fizycznych, związane z podwójnym opodatkowaniem, w wyniku połączenia NIP i REGON ulegają zmianie. Przyjęcie właściwej strategii działania jest uzależnione od wielu aspektów i oczekiwanych efektów, a zatem nie można z góry stwierdzić, które z opisanych wyżej rozwiązań jest najlepsze.

Również od 1 stycznia 2021 roku spółki jawne, mające siedzibę na terytorium kraju staną się podatnikami podatku od osób prawnych, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki. Dla spółek jawnych powstałych przed 31 grudnia 2020 roku wspomniane oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia 2021 roku.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem
Arkadiusz Sebastjan