Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w podatkach dochodowych od 1.7.2022

20.06.2022 r

Zapowiadane zmiany w podatkach, które mają wejść w życie od 1 lipca 2022 roku zostały uchwalone. Zatem mamy kolejną wersję systemu podatkowego, który będzie obowiązywać część podatników w 2022 roku.

Poniżej informacja o najważniejszych zmianach.

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci.

Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem osób samotnie wychowujących dzieci. Zasady wspólnego rozliczania się z dziećmi są podobne do tych, które obowiązywały w latach poprzednich.

Rozliczanie strat z działalności.

Wprowadzono możliwość rozliczenia straty z działalności gospodarczej będącej następstwem skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego części przychodów osób powracających z zagranicy, zawieszających przysługujące im świadczenia emerytalne lub wychowujące czworo lub więcej dzieci.

Zwolnienie podatkowe dla emerytów i rencistów.

Z 3.000 zł do 4.500 zł zwiększona została kwota zwolnionych z podatku dochodowego przychodów otrzymywanych przez emerytów lub rencistów od zakładów pracy, w których wcześniej pracowali.

Odliczenie składki zdrowotnej.

Podatnicy opłacających podatek liniowy mogą odliczyć od dochodu (a nie od podatku) zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 8.700 zł. Możliwość ta nie dotyczy podatników opłacających podatek według skali podatkowej.

Ulga dla klasy średniej.

Ulga ta zostaje zlikwidowana. Tytułem komentarza dodam, że ta ulga była źródłem wielu problemów i nieporozumień. Uważam, że jej likwidacja to dobre posunięcie, gdyż dzięki temu system podatkowy stanie się odrobinę czytelniejszy.

Ulga na zabytki.

Mimo zapowiedzi ulga ta nie została zlikwidowana, nieco zmieniono jedynie zasady korzystania z tej ulgi. Nowe zasady wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Nowa skala podatkowa.

Stawka podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej została zmniejszona z 17 na 12%. Skutkiem tego ulga podatkowa również uległa zmniejszeniu do 3.600 zł. Kwota wolna od podatku nie uległa zmianie i wynosi 30.000 zł. Nowa skala podatkowa będzie wyglądać następująco:

 dochód  wysokość podatku
 od  do
 - zł  120 000,00 zł  12% - 3.600 zł
 120 000,00 zł    10.800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

 

Odliczenie składki zdrowotnej dla ryczałtowców.

Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania czyli od przychodów 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczenie składki zdrowotnej dla „kartowiczów”.

Podatnicy opodatkowani kartą podatkową będą mogli odliczyć od podatku 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Oświadczenie PIT-2 (oświadczenie składane przez pracowników).

Oświadczenia PIT-2, które narobiły tyle zamieszania na początku roku będzie można złożyć w dowolnym momencie. Przypomnę, że na podstawie tego oświadczenia płatnik – zakład pracy zmniejsza podatek o 1/12 ulgi podatkowej (było to 425 zł miesięcznie, a będzie 300 zł miesięcznie). Płatnik, czyli zakład pracy będzie mógł zastosować zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy pracownika już w miesiącu otrzymania oświadczenia.

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku pracownik będzie mógł złożyć PIT-2 maksymalnie w trzech zakładach pracy jednocześnie. W przypadku złożenia oświadczenia PIT-2 w więcej niż jednym zakładzie pracy ulga podatkowa (300 zł) będzie proporcjonalnie dzielona na wszystkich płatników.

Przykład 1 Pracownik pracuje jednocześnie w dwóch zakładach pracy i w obydwu złożył oświadczenie PIT-2. Każdy zakład pracy ma prawo zmniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy pracownika o 150 zł (1/2 x 300 zł).
Przykład 2 Pracownik pracuje jednocześnie w trzech zakładach pracy i w obydwu złożył oświadczenie PIT-2. Każdy zakład pracy ma prawo zmniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy pracownika o 100 zł (1/3 x 300 zł).

Prokurenci zapłacą składkę zdrowotną.

Doprecyzowano przepis ustawy i wprost wymieniono prokurentów, jako osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zapłacą składkę zdrowotną.

Rozszerzono katalog osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu o komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Wysokość składki będzie taka sama, jak w przypadku komplementariuszy spółek komandytowych (stała kwota, niezależna od dochodu). Przepis ten wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Odroczenie terminu obowiązku przesyłania ksiąg.

Przesunięciu uległy terminy od których poszczególne grupy podatników będą miały obowiązek przesyłania do centralnego repozytorium, w formie elektronicznej, ksiąg i ewidencji. Nowe terminy: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • od 1 stycznia 2025 roku – podatnicy mający obowiązek składania plików JPK-VAT,
  • od 1 stycznia 2026 roku – pozostali podatnicy.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych:

  • od 1 stycznia 2024 roku – podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, u których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro,
  • od 1 stycznia 2025 roku – podatnicy mający obowiązek składania plików JPK-VAT,
  • od 1 stycznia 2026 roku – pozostali podatnicy.

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA U OSÓB FIZYCZNYCH

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej z podatku liniowego na skalę podatkową.

Wprowadzono możliwość, wyłącznie w 2022 roku, zmiany wybranej formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową. Informacja o zmianie formy opodatkowania powinna zostać zamieszczona w zeznaniu rocznym składanym za rok 2022.
Złożenie takiej informacji już po złożeniu zeznania rocznego powoduje, że zmiana będzie nieskuteczna.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej z ryczałtu na skalę podatkową.

Wprowadzono możliwość, wyłącznie w 2022 roku, zmiany wybranej formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową. Informacja o zmianie formy opodatkowania powinna zostać zamieszczona w zeznaniu rocznym składanym (PIT-36) za rok 2022. Złożenie takiej informacji już po złożeniu zeznania rocznego dla podatku zryczałtowanego (PIT-28), w którym wykazano przychody z działalności gospodarczej, powoduje, że zmiana będzie nieskuteczna. Podatnik dokonujący takiego wyboru jest zobowiązany do zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i uzupełnienia zapisów od 1 stycznia 2022 roku.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej z ryczałtu na skalę podatkową wyłącznie za II półrocze 2022 roku.

Wprowadzono możliwość, wyłącznie w 2022 roku, zmiany wybranej formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową wyłącznie w odniesieniu do II półrocza 2022 roku. Informacja o zmianie formy opodatkowania powinna zostać przesłana właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 22 sierpnia 2022 roku.

Zmiana formy opodatkowania najmu prywatnego z ryczałtu na skalę podatkową.

Wprowadzono możliwość, wyłącznie w 2022 roku, zmiany wybranej formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego (najmu, który nie stanowi działalności gospodarczej) z ryczałtu na skalę podatkową. Informacja o zmianie formy opodatkowania powinna zostać zamieszczona w zeznaniu rocznym składanym (PIT-36) za rok 2022. Złożenie takiej informacji już po złożeniu zeznania rocznego dla podatku zryczałtowanego (PIT-28), w którym wykazano przychody z najmu, powoduje, że zmiana będzie nieskuteczna.


SKUTKI ZMIAN

Nie mam cienia wątpliwości, że analizując zmiany do ustawy nie udało mi się przewidzieć wszystkich skutków nowelizacji przepisów. Poza tym formuła biuletynu nie zakłada szczegółowej analizy przepisów, łącznie z ich wykładnią, gdyż nie chcę Państwa zanudzić i zniechęcić do lektury. Jest omal pewne, że doświadczymy kolejnego zamieszania, rozterek i konieczności podejmowania brzemiennych w skutki decyzji, np. w zakresie zmiany formy opodatkowania. Żyjemy w ciekawych czasach …
Niebawem udostępnimy kalkulator umożliwiający porównanie wysokości podatku przy poszczególnych formach opodatkowania, który, mam nadzieję, ułatwi podjęcie decyzji.

Mimo, że zmiany wchodzą w życie (w większości) od 1 lipca 2022 roku nowe przepisy znajdą zastosowanie przy obliczaniu zaliczek na podatek już za czerwiec 2022 roku lub za II kwartał 2022 roku.

Przedsiębiorcy.

Licząc zaliczkę na podatek dochodowy za czerwiec 2022 roku lub za II kwartał 2022 roku będziemy stosować nowe zasady w odniesieniu do przychodów i kosztów od 1 stycznia 2022 roku.

Skala podatkowa

Przy liczeniu zaliczki za czerwiec 2022 roku lub za II kwartał 2022 roku zastosujemy nową skalę podatkową ale nie uwzględnimy ulgi dla klasy średniej. Efekt finansowy jest nie do przewidzenia.

Podatek liniowy

Tu z kolei stawka podatkowa nie uległa zmianie (co za radość) ale będziemy mogli odliczyć od dochodu (a nie podatku) zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (do kwoty 8.700 zł), co powinno dać nieco mniejszą zaliczkę (efekt jednorazowy). Odliczenie to może być dokonane już w rozliczeniu za czerwiec 2022 roku.

Ryczałt

W tym przypadku odliczymy od przychodów 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Zaliczka za lipiec powinna być nieco mniejsza. Również w tym przypadku będzie możliwość odliczenia składek w rozliczeniu za czerwiec 2022 roku lub za II kwartał 2022 roku.

Pracownicy.

Zaliczki na podatek dochodowy pobrane pracownikom do czerwca 2022 roku włącznie nie zmienią się. Obliczając zaliczkę od wynagrodzeń wypłaconych począwszy od czerwca 2022 roku zastosujemy znowelizowane przepisy, czyli nowa skala podatkowa i brak ulgi dla klasy średniej. Efekt finansowy nie jest możliwy do przewidzenia.

Hipotetyczny podatek.

Po zakończeniu 2022 roku, dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej, zostanie wyliczony tzw. hipotetyczny podatek, dzięki czemu podatnik zapłaci podatek według tych uregulowań, które będą dla niego korzystniejsze.

Zmian jest dużo więcej, jednakże nie ma sensu ich szczegółowe omawianie. Nie można również wykluczyć, że Ministerstwo Finansów inaczej niż ja będzie interpretowało część przepisów. Czeka nas zatem gorące lato, nie tylko w sensie klimatycznym.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan