Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT).

08.01.2021 r

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się również niektóre przepisy ustawy VAT. Na szczęście zmiany te nie mają rewolucyjnego charakteru i ich wpływ na Państwa bieżącą działalność, moim zdaniem, będzie niewielki.

Prezenty o małej wartości.

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Przeliczanie za złote kwot wyrażonych w walucie obcej.

Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Wybór tej metody będzie obowiązujący dla podatnika przez 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym podatnik wybrał tę metodę.

Usługi noclegowe.

Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od nabytych usług noclegowych, które następnie zostaną refakturowane. W przypadku, gdy podatnik będzie nabywał takie usługi na własne potrzeby (np. podróż służbowa) dalej nie będzie miał prawa do rozliczenia podatku naliczonego.

Termin do rozliczenia podatku naliczonego.

Został wydłużony o jeden miesiąc termin do rozliczenia podatku naliczonego. Obecnie podatnik ma prawo do rozliczenia podatku począwszy od miesiąca, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie i przez 3 kolejne miesiące. Dla podatników rozliczających się w systemie kwartalnym okres ten wynosi dwa kwartały.

Rozliczenie faktur korygujących.

Obecnie, aby zmniejszyć podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego (faktura korygująca „in minus”) wystarcza, aby z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynikało, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Nie ma już potrzeby posiadania potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą.

Ustawodawca użył, w nowej wersji przepisu, niezdefiniowanego pojęcia „dokumentacja podatnika”, co może prowadzić do sporu z organami podatkowymi, gdyż na dzień dzisiejszy nie ma żadnych komentarzy ani tym bardziej praktyki w tym zakresie. Moim zdaniem notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z kontrahentem spełnia kryteria „dokumentacji podatnika”, jednakże, jak zaznaczyłem wcześniej nie ma w tym zakresie żadnej pewności.

Przepis przejściowy daje podatnikom możliwość stosowania dotychczasowych zasad. W tym celu sprzedawca i nabywca, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej muszą zawrzeć porozumienie o stosowaniu „starych” zasad. Poniżej przykładowa treść takiego porozumienia.


POROZUMIENIE

zawarte w dniu ……………………… pomiędzy:
………………………
zwanym dalej SPRZEDAWCĄ lub STRONĄ
i
………………………
zwanym dalej NABYWCĄ lub STRONĄ
łącznie zwane STRONAMI

W związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług na mocy, której zmianie od 1 stycznia 2021 r. ulegną zasady rozliczania dla celów VAT faktur korygujących wystawionych w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania oraz w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, jak również z uwagi na treść przepisu art. 13 ustawy zmieniającej, na mocy której podatnicy VAT mogą pisemnie uzgodnić sposób rozliczenia w okresie do 31 grudnia 2021 r. ww. faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r., Strony zawierają niniejsze porozumienie.

§1

  1. Strony porozumienia oświadczają, że w przypadku faktur korygujących wystawionych przez jedną ze Stron po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, do rozliczenia na potrzeby podatku od towarów i usług ww. faktur korygujących Strony będą stosować, nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. zasady określone w przepisach art. 29a ust. 13-14 oraz art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w ich brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Rezygnacja ze sposobu rozliczania faktur korygujących, o którym mowa w ust. 1wymaga zawarcia przez Strony odrębnego porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPRZEDAWCA

NABYWCA


W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan