Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 roku

18.12.2018 r

W zakresie podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2019 roku, nie będzie zasadniczych zmian, co nie oznacza, że nie będzie ich w ogóle.

Najważniejsza zmiana dotyczy tzw. ulgi na złe długi, czyli art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Do końca 2018 roku ulgą tą mogły zostać objęte należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, to znaczy, że nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Od 1 stycznia 2019 roku, aby uznać, że nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona musi upłynąć od terminu płatności 90 dni.

To samo dotyczy również zobowiązań podatnika. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku podatnik miał obowiązek korekty podatku naliczonego, jeżeli upłynął 150 dzień od terminu płatności. Począwszy od 1 stycznia 2019 roku obowiązek korekty podatku naliczonego wystąpi już po upływie 90 dni od terminu płatności.

Nowe uregulowania (90 dni zamiast 150) mają zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 roku, których nieściągalność została uprawdopodobniona (minął 90 dzień od terminu płatności) po 31 grudnia 2018 roku.

Pozostałe zasady dotyczące korekty podatku należnego i naliczonego wyrażone w powołanych na wstępie przepisach nie ulegają zmianie.

Od 1 stycznia 2019 roku zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

Do ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie definicji powiązań pomiędzy podatnikami, mających wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania, przeniesione zostały definicje powiązań zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23m ust. 1 pkt. 5) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 11a ust. 1 pkt. 5).

Mimo licznych zapowiedzi do tej pory nie została jeszcze uregulowana kwestia kas on-line. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca może w dowolnym momencie zmienić ustawę o podatku od towarów i usług i nie ma obowiązku wprowadzania zmian od początku roku tak, ja ma to miejsce w przypadku ustaw dotyczących podatków dochodowych.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan