Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w zakresie podatku dochodowego w 2019 roku

18.12.2018 r

Poniżej zamieszczam krótki opis niektórych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Z uwagi na charakter biuletynu, jako syntetycznej informacji, nie będę opisywał zmian dotyczących wąskich grup podatników lub takich, które dotyczą Państwa jedynie pośrednio, np. zmiana terminu do przesłania do urzędu skarbowego informacji PIT-11 lub takich, które rozbudowałyby biuletyn do wielostronicowego opracowania (np. ceny transferowe).

Samochody osobowe

 • W przypadku samochodów osobowych stanowiących własność podatnika, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych kosztem uzyskania będzie jedynie 20% poniesionych wydatków. W tym przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 • W przypadku samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych lub używanych na podstawie umowy użyczenia albo najmu, leasingu lub umowy o podobnym charakterze albo używanych na podstawie umowy użyczenia kosztem uzyskania będzie 75% poniesionych wydatków, jeżeli nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.
 • W przypadku samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych lub używanych na podstawie umowy użyczenia albo najmu, leasingu lub umowy o podobnym charakterze albo używanych na podstawie umowy użyczenia kosztem uzyskania będzie 100% poniesionych wydatków, jeżeli będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Od 1 stycznia 2019 roku ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona dla potrzeb podatku dochodowego będzie identyczna z ewidencją, która jest prowadzona dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy podatnik odlicza 100% VAT.
 • Do końca 2018 roku nie stanowiły kosztu uzyskania odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej samochodu osobowego, która przekraczała kwotę 20.000 Euro. Od 1 stycznia 2019 roku limit został podniesiony do 150.000 zł i dotyczy również odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po 1 stycznia 2019 roku od samochodów nabytych przed tą datą.
 • Podobna sytuacja, jak opisana wyżej dotyczyła ubezpieczeń samochodów osobowych, których wartość przekracza 150.000 zł. Analogicznie do uregulowań dotyczących odpisów amortyzacyjnych kosztem uzyskania, począwszy od 2019 roku, będą składki ubezpieczeniowe w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota 150.000 zł do wartości samochodu osobowego przyjętej do ubezpieczenia.
 • Ograniczona została możliwość zaliczania w ciężar kosztów rat leasingowych samochodów osobowych, których wartość przekracza 150.000 zł. Ograniczenie to ma charakter proporcjonalny, co oznacza, że każda rata leasingowa samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 będzie zaliczana w koszt w takiej proporcji jak wynika z podzielenia kwoty 150.000 zł i wartości samochodu.
  Przykład:
  • wartość samochodu – 200.000 zł
  • proporcja – 150.000 zł/200.000 zł = 0,75
  • rata leasingowa – 5.000 zł,
  • rata leasingowa zaliczona w koszty uzyskania przychodu – 0,75 x 5.000 zł = 3.750 zł.

Wynagrodzenie współmałżonka i małoletnich dzieci:

Do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć wynagrodzenie współmałżonka i małoletnich dzieci. Jednakże wynagrodzenie to musi wynikać z zawartej ze współmałżonkiem lub małoletnim dzieckiem umowy o pracę lub umowy zlecenia, umowy o dzieło albo umowy menedżerskiej.

Zwolnienie z podatku dochodowego otrzymanych odszkodowań związanych ze środkami trwałymi:

Ze zwolnienia od podatku będą korzystać odszkodowania za szkody w środkach trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, jeżeli podatnik wydatkuje otrzymane odszkodowanie w roku powstania szkody lub w roku następnym na naprawę objętego odszkodowaniem środka trwałego lub na nabycie albo wytworzenie środka trwałego pod warunkiem, że nowy środek trwały będzie zaliczony do tego samego rodzaju, w rozumieniu Klasyfikacji Środków Trwałych. Przepis ten będzie wywierał pozytywne skutki podatkowe w przypadku, gdy na remont lub naprawę środka trwałego zostanie wydana kwota mniejsza niż otrzymane odszkodowanie. Pragnę zwrócić uwagę, że treść przepisu wskazuje, że aby skorzystać ze zwolnienia od podatku podatnik najpierw musi otrzymać odszkodowanie, a dopiero potem ponieść wydatek związany z remontem lub zakupem nowego. Odwrotna kolejność wyklucza, moim zdaniem, możliwość korzystania ze zwolnienia. Przepis ten będzie miał zastosowanie do szkód powstałych po 31 grudnia 2018 roku.

Rozliczanie strat z lat ubiegłych:

Zmianie ulegnie sposób rozliczania strat z lat ubiegłych. Obecnie stratę można rozliczyć w następnych pięciu latach, nie więcej niż 50% straty w każdym roku. Zgodnie z nowym uregulowaniem stratę również będziemy rozliczać przez pięć lat ale możliwe będzie jednorazowe rozliczenie straty pod warunkiem, że strata ta nie przekracza 5.000.000 zł. Nadwyżka ponad 5.000.000 zł podlegać będzie rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Ulga termomodernizacyjna:

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego będzie mógł odliczyć nakłady na termomodernizację. Odliczeniu podlegać będą wydatki udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Maksymalna kwota odliczenia wyniesie 53.000 zł. Czas na realizację ulgi to cztery lata licząc rok poniesienia pierwszego wydatku, jako pierwszy rok czteroletniego okresu. Zostanie ogłoszona, w drodze rozporządzenia, lista towarów, których nabycie będzie uprawniało do skorzystania z opisywanej ulgi. Z ulgi tej będą mogli skorzystać zarówno podatnicy opodatkowani według skali podatkowej jak i podatnicy korzystający z podatku liniowego. Ulga ta dotyczy wydatków poniesionych od 1 stycznia 2019 roku.

Odliczanie darowizn:

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu. Odliczeniu będą podlegać wyłącznie darowizny na cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe. Darowizn na inne cele (np. charytatywne) podatnicy korzystający z podatku liniowego nie będą mogli odliczać.

Danina solidarnościowa, czyli składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:

Danina solidarnościowa jest nowym „podatkiem”, gdyż jest płacona od dochodu. Do zapłaty tej daniny będą zobowiązani podatnicy, których suma dochodów przekroczy za rok 1.000.000 zł. Stawka daniny wynosi 4% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł dochodu. Do sumy dochodów będą liczone dochody ze wszystkich źródeł, to jest między innymi: pracy, zlecenia, praw autorskich, działalności gospodarczej zarówno opodatkowanej według skali podatkowej jak i podatkiem liniowym, najmu, dochodów z zagranicy. Termin płatności daniny to 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym podatnik osiągnął dochód powyżej miliona zł.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan