Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Tarcza 8.0 - Branżowa

01.03.2021 r

Opublikowano kolejne rozporządzenie zawierające rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19 (Tarcza 8.0). Jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 roku. poz. 371). Rozporządzenie to zawiera kilka form wsparcia.

Świadczenia na ochronę miejsc pracy.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia na ochronę miejsc pracy w wysokości 2.000 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na cały etat. Świadczenie to przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z oraz ich przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. Świadczenie może zostać przyznane na 3 miesiące.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Łączny okres świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przyznany na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), zwanym dalej: Tarcza 7.0 i Tarczy 8.0 nie może przekroczyć 3 miesięcy kalendarzowych.

Świadczenie postojowe.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą może zostać przyznane świadczenie postojowe jeżeli w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód był o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Osobom wykonującym przeważającą działalność oznaczoną według PKD:

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – przysługuje jednokrotne świadczenie,
 • 91.02.Z – przysługuje dwukrotne świadczenie,
 • 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – przysługuje trzykrotne świadczenie postojowe.

Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

W przypadku przyznania świadczeń postojowych na wyżej opisanych zasadach ich liczbę pomniejszą się o liczbę świadczeń postojowych przyznanych na podstawie Tarczy 7.0.

Dodatkowe świadczenie postojowe z Tarczy 8.0 nie przysługuje osobom wykonującym działalność oznaczoną kodami PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z jeśli otrzymały już świadczenie postojowe na podstawie Tarczy 7.0.

Dotacja na pokrycie kosztów działalności.

Mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom może zostać przyznana dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności. Dotacja wynosi 5.000 zł. Prawo do ubiegania się o udzielenie dotacji mają przedsiębiorcy, u których przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Przedsiębiorca wykonujący przeważającą działalność oznaczoną według PKD:

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z – może otrzymać dotację dwukrotnie,
 • 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – może otrzymać dotację trzykrotnie.

Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali dotację na podstawie Tarczy 7.0 liczbę dotacji przysługujących na podstawie Tarczy 8.0 pomniejsza się o jeden.

Wnioski można składać do 31 maja 2021 roku.

Zwolnienie ze składek ZUS.

 1. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. albo za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 listopada 2020 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
  • 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
  Z wnioskiem o zwolnienie ze składek może wystąpić płatnik składek u którego przychód z działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. i jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
 2. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek opisanych wyżej za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres, płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 listopada 2020 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Wnioski o zwolnienie ze składek można składać do 30 kwietnia 2021 roku.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan