Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Tarcza 9.0 - Branżowa

06.05.2021 r

Opublikowano kolejne rozporządzenie zawierające rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19 (Tarcza 9.0). Jest to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713). Rozporządzenie to zawiera kilka form wsparcia – stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie dwóch poprzednich rozporządzeń – tarczy 7.0 oraz 8.0. Zmiana rozporządzenia (Tarcza 8.0) w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r., zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 04 maja 2021 r. Lista objętych wsparciem została uzupełniona o 17 nowych branż.


Świadczenia na ochronę miejsc pracy.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia na ochronę miejsc pracy w wysokości 2.000 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na cały etat.

Świadczenie to przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53Z, 85.59.A,

85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego

 • w miesiącu poprzednim
 • lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku
 • lub w lutym 2020 r.,
 • lub we wrześniu 2020 r.

Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Świadczenie może zostać przyznane na 3 miesiące. Łączny okres świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przyznany na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, zwanym dalej: Tarcza 7.0 oraz na podstawie Tarczy 9.0 nie może przekroczyć 3 miesięcy kalendarzowych.

Wnioski o przyznanie pozostałych świadczeń można składać do 30 czerwca 2021 r.


Świadczenia postojowe.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą może zostać przyznane świadczenie postojowe jeżeli w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód był o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w:

 • miesiącu poprzednim
 • lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku
 • lub w lutym 2020 r.
 • lub we wrześniu 2020 r.

Osobom wykonującym przeważającą działalność oznaczoną według PKD:

 • 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z - świadczenie przysługuje jednokrotnie,
 • 47.71.Z, 47.72.Z – świadczenie przysługuje maksymalnie dwukrotnie,
 • 91.02.Z - świadczenie przysługuje maksymalnie czterokrotnie
 • 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z - świadczenie postojowe maksymalnie pięciokrotne.

Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

W przypadku przyznania ponownych świadczeń postojowych na wyżej opisanych zasadach, ich liczbę pomniejsza się o liczbę świadczeń postojowych przyznanych na podstawie Tarczy 7.0.

Wnioski o przyznanie świadczeń postojowych można składać do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.


Dotacja na pokrycie kosztów działalności.

Mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom może zostać przyznana dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności. Dotacja wynosi 5.000 zł. Prawo do ubiegania się
o udzielenie dotacji mają przedsiębiorcy, u których przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

 • w miesiącu poprzednim
 • lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku
 • lub w lutym 2020 r.
 • lub we wrześniu 2020 r.

Przedsiębiorca wykonujący przeważającą działalność oznaczoną według PKD:

 1. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z - może otrzymać dotację jednokrotnie
 2. 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z - może otrzymać dotację dwukrotnie
 3. 47.71.Z, 47.72.Z - może otrzymać dotację trzykrotnie.
 4. 91.02.Z – może otrzymać dotację czterokrotnie
 5. 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z - może otrzymać dotację pięciokrotnie

Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali dotację na podstawie Tarczy 7.0 liczbę dotacji przysługujących na podstawie Tarczy 9.0 pomniejsza się o jeden.

Wnioski o dotację można składać do 31 sierpnia 2021 r.


Zwolnienie ze składek ZUS.

Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. albo za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, płatnika składek prowadzącego, na dzień 31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Z wnioskiem o zwolnienie ze składek może wystąpić płatnik składek, u którego przychód z działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w:

 • miesiącu poprzednim
 • lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • lub w lutym 2020 r.
 • lub we wrześniu 2020 r.

i jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 roku.

Oceny zakresu prowadzonej działalności dokonuje się na podstawie danych zawartych
w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Zmiany w zakresie przepisów zwalniających przedsiębiorców ze składek ZUS weszły,
w części, 4 maja 2021 roku.

Wnioski o zwolnienie ze składek można składać do 30 czerwca 2021 roku.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan