Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Płatnik 2022

14.12.2021 r.

Szanowni Klienci,

Nowe rozwiązania podatkowe, wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku nakładają również nowe obowiązki na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przypomnę, że płatnik, to podmiot, który jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku w imieniu podatnika. Każdy, kto zatrudnia pracowników jest płatnikiem podatku dochodowego swoich pracowników lub zleceniobiorców, czyli podatników.

 1. Oświadczenia PIT-2.

Zasady poboru podatku nie uległy zmianie, to jest termin i sposób dokumentowania, jednakże istotna zmiana kwoty wolnej od podatku (z około 3.000 zł na 30.000 zł) nakazuje zachowanie szczególnej staranności. Zatrudniony pracownik dostaje do ewentualnego podpisu druk PIT-2, który jest oświadczeniem upoważniającym płatnika (zakład pracy) do zmniejszenia podatku podatnika (pracownika) o 1/12 kwoty ulgi podatkowej miesięcznie. Do końca 2021 roku miesięczna ulga podatkowa wynosi 43,76 zł miesięcznie (525,12 zł rocznie), natomiast począwszy od 2022 roku miesięczna ulga podatkowa wyniesie 425 zł (5.100 zł rocznie).
Pracownik, składając wspomniane oświadczenie (PIT-2) upoważnia płatnika do zastosowania ulgi podatkowej oraz deklaruje, że nie osiąga innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Do końca 2021 roku, w przypadku, gdy pracownik złożył błędne oświadczenie, co najwyżej dopłacił w zeznaniu około 500 zł. W 2022 roku sytuacja ulega diametralnej zmianie i złożenie błędnego oświadczenia może skutkować koniecznością dopłacenia w zeznaniu kwoty 5.100 zł, co może stanowić istotny problem dla pracownika.
Wzór oświadczenia PIT-2 można pobrać TUTAJ lub wydrukować załącznik nr 1.
Aby zapobiec takim sytuacjom należy zweryfikować złożone przez pracowników oświadczenia PIT-2. Trzeba sprawdzić, czy pracownik:

 • osiąga dochód z emerytury lub renty,
 • osiąga dochód z innego stosunku pracy,
 • prowadzi działalność gospodarczą lub najem opodatkowany według skali podatkowej,
 • otrzymuje świadczenia pieniężne z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Jeśli pracownik osiąga dochód, o którym mowa wyżej lub otrzymuje świadczenia z FP lub FGŚP nie składa oświadczenia PIT-2, a płatnik (zakład pracy) nie zmniejsza zaliczki na podatek o 1/12 ulgi podatkowej.
Moim zdaniem należy przekazać pracownikom informację o konieczności weryfikacji danych objętych oświadczeniem. W przypadku gdyby stan faktyczny uległ zmianie pracownik winien o tym fakcie zawiadomić płatnika. Bardzo ważne jest również to aby informacje o zmianie danych wynikających z oświadczenia PIT-2 lub oświadczenia o wycofaniu PIT-2 trafiła do nas abyśmy mogli wyliczyć prawidłową zaliczkę na podatek dochodowy pracownika.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze nie przewidują wzoru takiego oświadczenia. Można posłużyć się załączonym drukiem, który można pobrać TUTAJ lub wydrukować załącznik nr 2.

 1. Ulga dla klasy średniej dla pracowników.

Jeżeli przychód pracownika za dany miesiąc mieści się w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł płatnik (zakład pracy) stosuje ulgę dla klasy średniej. Ulga ta jest stosowana przez płatnika (zakład pracy) z mocy prawa. Podatnik (pracownik) może złożyć płatnikowi (zakładowi pracy) oświadczenie o niestosowaniu tej ulgi. Oświadczenie takie powinien (ale nie musi) złożyć pracownik, który wie, że jego przychody przekroczą w roku podatkowym kwotę 133.692 zł. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze nie przewidują wzoru takiego oświadczenia. Można posłużyć się załączonym drukiem, który można pobrać TUTAJ lub wydrukować załącznik nr 3.

 1. Ulga dla seniorów.

Pracownik, który ukończył 60. rok życia w przypadku kobiet oraz 65. rok życia w przypadku mężczyzn ma prawo do skorzystania z tzw. „ulgi dla seniorów”, która polega na możliwości pomniejszenia przychodu o maksymalnie 85.528 zł w roku podatkowym pod warunkiem, że pracownik mimo nabycia uprawnienia nie otrzymuje emerytury lub renty rodzinnej. Aby płatnik (zakład pracy) zastosował tę ulgę podatnik (pracownik) musi złożyć oświadczenie w tym zakresie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze nie przewidują wzoru takiego oświadczenia. Można posłużyć się załączonym drukiem, który można pobrać TUTAJ lub wydrukować załącznik nr 4.

 1. Ulga dla rodzin z 4 (i więcej) dzieci.

Pracownik, który wychowuje co najmniej 4 dzieci małoletnich lub pełnoletnich do ukończenia 25 roku życia jeśli się uczą albo, bez względu na wiek jeśli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną może korzystać z ulgi, która polega na możliwości pomniejszenia przychodu o maksymalnie 85.528 zł w roku podatkowym. Aby płatnik (zakład pracy) zastosował tę ulgę podatnik (pracownik) musi złożyć oświadczenie w tym zakresie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze nie przewidują wzoru takiego oświadczenia. Można posłużyć się załączonym drukiem, który można pobrać TUTAJ lub wydrukować załącznik nr 5.

 1. Ulga dla powracających z zagranicy.

Pracownik, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski może skorzystać z ulgi, która polega na możliwości pomniejszenia przychodu o maksymalnie 85.528 zł w roku podatkowym. Z ulgi tej pracownik może skorzystać w 4 następujących po sobie latach licząc od początku roku, w którym pracownik zmienił miejsce zamieszkania. Aby płatnik (zakład pracy) zastosował tę ulgę podatnik (pracownik) musi złożyć oświadczenie w tym zakresie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze nie przewidują wzoru takiego oświadczenia. Można posłużyć się załączonym drukiem, który można pobrać TUTAJ lub wydrukować załącznik nr 6.

 1. Ulga dla zleceniobiorców.

Zleceniobiorca (podatnik) może złożyć zleceniodawcy (płatnik) oświadczenie, że:

 • dochody zleceniobiorcy nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł,
 • poza dochodami uzyskiwanymi od zleceniodawcy nie uzyskuje innych dochodów, gdzie stosowane jest zmniejszenie podatku o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (425 zł) przez płatnika,
 • nie osiąga innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, od których zobowiązany jest dokonać samoobliczenia podatku.
Po złożeniu takiego oświadczenia zleceniodawca (płatnik) nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od kwot wypłacanych zleceniobiorcy (podatnikowi). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze nie przewidują wzoru takiego oświadczenia. Można posłużyć się załączonym drukiem, który można pobrać TUTAJ lub wydrukować załącznik nr 7.

Pragnę jeszcze raz zwrócić Państwa uwagę na konieczność rzetelnej i wnikliwej weryfikacji złożonych przez Waszych pracowników i zleceniobiorców oświadczeń, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i stresów związanych z ewentualnymi pretensjami lub roszczeniami pracowników i zleceniobiorców po dokonaniu przez nich rocznego rozliczenia podatku za 2022 rok i lata następne.

 1. Wynagrodzenie członków zarządu i prokurentów.

Członkowie zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) sprawujący swoją funkcję wyłącznie na podstawie uchwały wspólników lub akcjonariuszy, bez zawierania dodatkowej umowy obecnie nie płacą żadnych składek ZUS od tego wynagrodzenia.
Od 1 stycznia 2022 roku takie wynagrodzenia będzie obciążone składką zdrowotną w wysokości 9% kwoty przychodu.
Prokurenci sprawujący swoją funkcję na podstawie uchwały (bez zawierania umowy o pracę) również będą podlegać składce zdrowotnej, której wysokość będzie stanowić 9% przychodu. Spółka wypłacająca prokurentowi wynagrodzenie z tego tytułu nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Prokurent musi wykazać otrzymane wynagrodzenie w zeznaniu rocznym i odprowadzić podatek z tego tytułu.

 1. Informacja dla pracowników.

Załącznik nr 8, który można wydrukować lub pobrać TUTAJ zawiera informację dla pracowników o konieczności weryfikacji złożonych oświadczeń PIT-2 oraz skutkach błędnie złożonych oświadczeń. Sugeruję aby wręczyć każdemu pracownikowi wspomnianą informację lub udostępnić ją w sposób zwyczajowo przyjęty w Waszym zakładzie pracy.

 1. Nowe wzory druków.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało publikację nowych wzorów informacji i oświadczeń, a zatem niektóre wzory opracowane przeze mnie mogą stać się nieaktualne z chwilą publikacji oficjalnych wzorów.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z naszym działem ZUS lub ze mną.

Pozdrawiam, Arkadiusz Sebastjan